دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در جلسه مجمع 30-08-1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
منبع -
مقدمه به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در مجمع مورخ 30-08-1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت به شرح ذیل می باشد:
متن خبر

جناب آقای حامد عازم رئیس مجمع به نمایندگی از ضامن نقدشوندگی؛ جناب آقای علی اکبر شوره کندی ناظر مجمع به نمایندگی از سازمان بورس، سرکار خانم خاطره پهلوان ناظر مجمع به نمایندگی از متولی صندوق؛ جناب آقای رسول رحیم­ نیا منشی مجمع به نمایندگی از مدیر و مدیر ثبت صندوق؛

پیوست