دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 08-08-1395 صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به 31-05-1395
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق اندوخته ملت در روز شنبه مورخ 08-08-1395 راس ساعت 15در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح پیوست تصمیم گیری گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست