دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع مورخ 1393/12/02
منبع -
مقدمه به استحضار مي رساند مجمع صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت شنبه مورخ 1393/12/02 در خصوص تغييرات امیدنامه برگزار مي گردد.
متن خبر
پیوست