صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۳ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۷ صورتجلسه مجمع ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۷در خصوص تغییر روز کاری صندوق و تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۱۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۹-۰۳-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
۱۲ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
۱۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۸-۰۱-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
۱۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۷ در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۱۵ دعوت به مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۷ در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
۱۶ صورتجلسه مورخ ۲۳-۱۲-۹۶ در خصوص تعیین کارمزد ثبت و نظارت سازمان و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۱۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۲۳-۱۲-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۱۸ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۳-۱۲-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
۱۹ صورتجلسه مورخ ۰۷-۱۱-۹۶ در خصوص تغییر مدیر ثبت (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۲۰ صورتجلسه مورخ ۰۷-۱۱-۹۶ در خصوص تغییر مدیر ثبت و تغییر کارمزد مدیر(تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۲۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۰۷-۱۱-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۲۲ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۷-۱۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۳ صورتجلسه مجمع ۰۶-۱۰-۹۶ صندوق اندوخته ملت در خصوص کاهش حداقل واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۲۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۰۶-۱۰-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
۲۵ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۶-۱۰-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۲۶ صورتجلسه مجمع ۲۷-۰۸-۹۶ صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۲۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
۲۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۲۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
۳۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۳۱ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
۳۲ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت و حدود اختیار آنها دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۳۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ در خصوص تمدید مدت فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ و تمدید تصدی سمت ارکان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
۳۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۵-۱۲-۱۳۹۵ در خصوص حق الزحمه متولی و مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
۳۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
۳۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۳۷ صورتجلسه مجمع ۱-۱۲-۱۳۹۵ صندوق اندوخته ملت -تصویب امیدنامه جدید دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۳۸ صورتجلسه مجمع ۱-۱۲-۱۳۹۵ - تصویب اساسنامه جدید و تمدید مدت فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۳۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۵-۱۲-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
۴۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۰۱-۱۲-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
۴۱ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۱-۱۲-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
۴۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
۴۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۸-۱۳۹۵در خصوص افزایش سقف واحد به ۱۰۰ میلیون واحد دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
۴۴ صورتجلسه مجمع ۱۲-۰۸-۱۳۹۵ - تغییر اساسنامه و امیدنامه-تغییر نرخ سود- تغییر حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
۴۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۲-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
۴۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
۴۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
۴۸ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
۴۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
۵۰ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۰-۰۷-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۵۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۰-۰۵-۱۳۹۵ صندوق اندوخته ملت در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
۵۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۰-۰۵-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
۵۳ صورتجلسه مورخ ۱۹-۰۳-۹۵ در خصوص کاهش نرخ بازدهی تضمین شده و تغییر مقاطع تقسیم سود دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
۵۴ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۰-۰۵-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
۵۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۹-۰۳-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۵۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۵ صندوق اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
۵۷ صورتجلسه مورخ ۲۷-۰۸-۹۴ صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
۵۸ صورتجلسه مورخ ۱۸-۰۸-۹۴ صندوق اندوخته ملت در خصوص افزایش سقف واحدها دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۵۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۷-۰۸-۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
۶۰ دعوت به جلسه ی مجمع مورخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
۶۱ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت و حدود اختیار آنها دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
۶۲ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۸-۰۸-۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
۶۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۶-۰۲-۱۳۹۴در خصوص تغییر امیدنامه و اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۰۶
۶۴ تغییر رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
۶۵ تاييد صورتجلسه مجمع مورخ۹۴/۰۵/۱۴ توسط سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
۶۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴-۰۵-۱۳۹۴ صندوق اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۱۴
۶۷ برگزاري مجمع در خصوص تغييرات اميدنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۶۸ برگزاري مجمع مورخ ۰۶-۰۲-۱۳۹۴در خصوص تغييرات اساسنامه و اميدنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
۶۹ صورتجلسه مورخ ۰۲-۱۲-۹۳ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تغییر ضامن سودآوری دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۷
۷۰ جلسه مجمع مورخ ۹۳/۱۱/۰۵ در خصوص تغییرات در هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
۷۱ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
۷۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۳۰-۱۰-۱۳۹۳تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
۷۳ جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ در خصوص فهرست مجاز برای سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
۷۴ جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۲۸-۰۸-۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۲۲
۷۵ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
۷۶ برگزاري مجمع دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۰۲
۷۷ تغییر در بند ۴-۲ امیدنامه صندوق اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
۷۸ جلسه مجمع صندوق در خصوص تمديد مدت فعاليت صندوق و تغيير متولي دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۳
۷۹ صورتجلسه مجمع در خصوص تغييرات هزينه هاي صندوق دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۳
۸۰ صورتجلسه مجمع سالانه منتهی به ۳۱-۰۵-۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
۸۱ جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
۸۲ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۳/۲۱
۸۳ جلسه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
۸۴ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۶، افزایش نرخ بازدهی صندوق به ۲۰ درصد دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۷/۰۲
۸۵ جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۰/۱۲/۰۲