مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع مورخ 28-01-1398 صندوق در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1398/02/22
2 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 28-01-1398 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1398/01/31
3 دعوت به جلسه مجمع مورخ 28-01-1398 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1398/01/18
4 صورتجلسه مجمع 30-08-1397 صندوق در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر 1397/11/27
5 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 30-08-1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1397/08/30
6 دعوت به جلسه مجمع مورخ 30-08-1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1397/08/20
7 صورتجلسه مجمع مورخ 19-03-1397در خصوص تغییر روز کاری صندوق و تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال دریافت خبر 1397/04/16
8 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 19-03-1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1397/03/21
9 دعوت به جلسه مجمع مورخ 19-03-1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1397/03/07
10 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 28-01-1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1397/01/29
11 صورتجلسه مجمع مورخ 28-01-1397 در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1397/01/28
12 دعوت به مجمع مورخ 28-01-1397 در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر 1397/01/07
13 صورتجلسه مورخ 23-12-96 در خصوص تعیین کارمزد ثبت و نظارت سازمان و اوراق بهادار دریافت خبر 1396/12/27
14 اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ 23-12-1396 دریافت خبر 1396/12/27
15 دعوت به جلسه مجمع مورخ 23-12-1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1396/12/22
16 صورتجلسه مورخ 07-11-96 در خصوص تغییر مدیر ثبت (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر 1396/12/12
17 صورتجلسه مورخ 07-11-96 در خصوص تغییر مدیر ثبت و تغییر کارمزد مدیر(تغییرات امیدنامه) دریافت خبر 1396/12/12
18 اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ 07-11-1396 دریافت خبر 1396/11/07
19 دعوت به جلسه مجمع مورخ 07-11-1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1396/10/24
20 صورتجلسه مجمع 06-10-96 صندوق اندوخته ملت در خصوص کاهش حداقل واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1396/10/18
21 اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ 06-10-1396 دریافت خبر 1396/10/06
22 دعوت به جلسه مجمع مورخ 06-10-1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1396/09/22
23 صورتجلسه مجمع 27-08-96 صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر 1396/09/12
24 اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ 27-08-1396 دریافت خبر 1396/08/27
25 صورتجلسه مجمع مورخ 12-07-1396 در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1396/08/24
26 دعوت به جلسه مجمع مورخ 27-08-1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1396/08/17
27 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 12-07-1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1396/07/15
28 دعوت به جلسه مجمع مورخ 12-07-1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1396/06/27
29 صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت و حدود اختیار آنها دریافت خبر 1396/04/03
30 صورتجلسه مجمع مورخ 26-01-1396 در خصوص تمدید مدت فعالیت تا تاریخ 1398/12/01 و تمدید تصدی سمت ارکان دریافت خبر 1396/02/26
31 صورتجلسه مجمع مورخ 25-12-1395 در خصوص حق الزحمه متولی و مدیر صندوق دریافت خبر 1396/02/06
32 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 26-01-1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1396/01/26
33 دعوت به جلسه مجمع مورخ 26-01-1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1396/01/15
34 صورتجلسه مجمع 1-12-1395 صندوق اندوخته ملت -تصویب امیدنامه جدید دریافت خبر 1395/12/18
35 صورتجلسه مجمع 1-12-1395 - تصویب اساسنامه جدید و تمدید مدت فعالیت صندوق دریافت خبر 1395/12/18
36 دعوت به جلسه مجمع مورخ 25-12-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/12/15
37 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 01-12-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/12/07
38 دعوت به جلسه مجمع مورخ 01-12-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/11/24
39 صورتجلسه مجمع مورخ 08-08-1395 صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به 31-05-1395 دریافت خبر 1395/09/29
40 صورتجلسه مجمع مورخ 19-08-1395در خصوص افزایش سقف واحد به 100 میلیون واحد دریافت خبر 1395/09/22
41 صورتجلسه مجمع 12-08-1395 - تغییر اساسنامه و امیدنامه-تغییر نرخ سود- تغییر حق الزحمه حسابرس دریافت خبر 1395/09/22
42 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 12-08-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/08/15
43 دعوت به جلسه مجمع مورخ 19-08-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/08/10
44 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 08-08-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/08/08
45 دعوت به جلسه مجمع مورخ 12-08-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/08/03
46 دعوت به جلسه مجمع مورخ 08-08-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/07/25
47 دعوت به جلسه مجمع مورخ 10-07-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/06/31
48 صورتجلسه مجمع مورخ 10-05-1395 صندوق اندوخته ملت در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1395/06/29
49 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 10-05-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/05/10
50 صورتجلسه مورخ 19-03-95 در خصوص کاهش نرخ بازدهی تضمین شده و تغییر مقاطع تقسیم سود دریافت خبر 1395/05/03
51 دعوت به جلسه مجمع مورخ 10-05-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/04/29
52 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 19-03-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/03/19
53 دعوت به جلسه مجمع مورخ 19-03-1395 صندوق اندوخته ملت دریافت خبر 1395/03/10
54 صورتجلسه مورخ 27-08-94 صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس دریافت خبر 1394/09/10
55 صورتجلسه مورخ 18-08-94 صندوق اندوخته ملت در خصوص افزایش سقف واحدها دریافت خبر 1394/09/03
56 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 27-08-1394 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1394/08/27
57 دعوت به جلسه ی مجمع مورخ 27-08-1394 دریافت خبر 1394/08/18
58 صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت و حدود اختیار آنها دریافت خبر 1394/08/12
59 دعوت به جلسه مجمع مورخ 18-08-1394 دریافت خبر 1394/08/09
60 صورتجلسه مجمع مورخ 06-02-1394در خصوص تغییر امیدنامه و اساسنامه صندوق دریافت خبر 1394/07/06
61 تغییر رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/07/04
62 تاييد صورتجلسه مجمع مورخ94/05/14 توسط سازمان بورس دریافت خبر 1394/06/30
63 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 14-05-1394 صندوق اندوخته ملت دریافت خبر 1394/05/14
64 برگزاري مجمع در خصوص تغييرات اميدنامه دریافت خبر 1394/05/05
65 برگزاري مجمع مورخ 06-02-1394در خصوص تغييرات اساسنامه و اميدنامه دریافت خبر 1394/01/30
66 صورتجلسه مورخ 02-12-93 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تغییر ضامن سودآوری دریافت خبر 1393/12/17
67 جلسه مجمع مورخ 93/11/05 در خصوص تغییرات در هزینه های صندوق دریافت خبر 1393/12/11
68 برگزاری مجمع مورخ 1393/12/02 دریافت خبر 1393/11/21
69 صورتجلسه مجمع مورخ 30-10-1393تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1393/11/13
70 جلسه مجمع مورخ 1393/07/12 در خصوص فهرست مجاز برای سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر 1393/10/10
71 جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ 28-08-1393 دریافت خبر 1393/09/22
72 برگزاری مجمع مورخ 1393/08/28 دریافت خبر 1393/08/17
73 برگزاري مجمع دریافت خبر 1393/07/02
74 تغییر در بند 4-2 امیدنامه صندوق اندوخته ملت دریافت خبر 1393/01/05
75 جلسه مجمع صندوق در خصوص تمديد مدت فعاليت صندوق و تغيير متولي دریافت خبر 1392/12/03
76 صورتجلسه مجمع در خصوص تغييرات هزينه هاي صندوق دریافت خبر 1392/12/03
77 صورتجلسه مجمع سالانه منتهی به 31-05-92 دریافت خبر 1392/10/03
78 جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مورخ 1392/05/22 دریافت خبر 1392/06/25
79 جلسه مجمع عمومی عادی سالانه دریافت خبر 1392/03/21
80 جلسه مجمع عمومی مورخ 1391/09/30 دریافت خبر 1391/12/01
81 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1391/6/26، افزایش نرخ بازدهی صندوق به 20 درصد دریافت خبر 1391/07/02
82 جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1390/12/02