صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصویب صورتجلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۲ صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۳ صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۴ صورتجلسه مجمع ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ در خصوص تصویب صورتهای مالی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۸ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
۱۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱۱ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۱۲ صورتجلسه مجمع ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۱۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۱۴ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۱۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۷در خصوص تغییر روز کاری صندوق و تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۱۶ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۹-۰۳-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
۱۷ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
۱۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۸-۰۱-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
۱۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۷ در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۲۰ دعوت به مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۷ در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
۲۱ صورتجلسه مورخ ۲۳-۱۲-۹۶ در خصوص تعیین کارمزد ثبت و نظارت سازمان و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۲۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۲۳-۱۲-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۲۳ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۳-۱۲-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
۲۴ صورتجلسه مورخ ۰۷-۱۱-۹۶ در خصوص تغییر مدیر ثبت (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۲۵ صورتجلسه مورخ ۰۷-۱۱-۹۶ در خصوص تغییر مدیر ثبت و تغییر کارمزد مدیر(تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۲۶ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۰۷-۱۱-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۲۷ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۷-۱۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۸ صورتجلسه مجمع ۰۶-۱۰-۹۶ صندوق اندوخته ملت در خصوص کاهش حداقل واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۲۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۰۶-۱۰-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
۳۰ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۶-۱۰-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۳۱ صورتجلسه مجمع ۲۷-۰۸-۹۶ صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۳۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
۳۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۳۴ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
۳۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۳۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
۳۷ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت و حدود اختیار آنها دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۳۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ در خصوص تمدید مدت فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ و تمدید تصدی سمت ارکان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
۳۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۵-۱۲-۱۳۹۵ در خصوص حق الزحمه متولی و مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
۴۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
۴۱ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۴۲ صورتجلسه مجمع ۱-۱۲-۱۳۹۵ صندوق اندوخته ملت -تصویب امیدنامه جدید دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۴۳ صورتجلسه مجمع ۱-۱۲-۱۳۹۵ - تصویب اساسنامه جدید و تمدید مدت فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۴۴ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۵-۱۲-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
۴۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۰۱-۱۲-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
۴۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۱-۱۲-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
۴۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
۴۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۸-۱۳۹۵در خصوص افزایش سقف واحد به ۱۰۰ میلیون واحد دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
۴۹ صورتجلسه مجمع ۱۲-۰۸-۱۳۹۵ - تغییر اساسنامه و امیدنامه-تغییر نرخ سود- تغییر حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
۵۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۲-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
۵۱ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
۵۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
۵۳ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
۵۴ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
۵۵ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۰-۰۷-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۵۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۰-۰۵-۱۳۹۵ صندوق اندوخته ملت در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
۵۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۰-۰۵-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
۵۸ صورتجلسه مورخ ۱۹-۰۳-۹۵ در خصوص کاهش نرخ بازدهی تضمین شده و تغییر مقاطع تقسیم سود دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
۵۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۰-۰۵-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
۶۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۹-۰۳-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۶۱ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۵ صندوق اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
۶۲ صورتجلسه مورخ ۲۷-۰۸-۹۴ صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
۶۳ صورتجلسه مورخ ۱۸-۰۸-۹۴ صندوق اندوخته ملت در خصوص افزایش سقف واحدها دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۶۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۷-۰۸-۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
۶۵ دعوت به جلسه ی مجمع مورخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
۶۶ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت و حدود اختیار آنها دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
۶۷ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۸-۰۸-۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
۶۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۶-۰۲-۱۳۹۴در خصوص تغییر امیدنامه و اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۰۶
۶۹ تغییر رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
۷۰ تاييد صورتجلسه مجمع مورخ۹۴/۰۵/۱۴ توسط سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
۷۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴-۰۵-۱۳۹۴ صندوق اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۱۴
۷۲ برگزاري مجمع در خصوص تغييرات اميدنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۷۳ برگزاري مجمع مورخ ۰۶-۰۲-۱۳۹۴در خصوص تغييرات اساسنامه و اميدنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
۷۴ صورتجلسه مورخ ۰۲-۱۲-۹۳ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تغییر ضامن سودآوری دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۷
۷۵ جلسه مجمع مورخ ۹۳/۱۱/۰۵ در خصوص تغییرات در هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
۷۶ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
۷۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۳۰-۱۰-۱۳۹۳تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
۷۸ جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ در خصوص فهرست مجاز برای سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
۷۹ جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۲۸-۰۸-۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۲۲
۸۰ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
۸۱ برگزاري مجمع دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۰۲
۸۲ تغییر در بند ۴-۲ امیدنامه صندوق اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
۸۳ جلسه مجمع صندوق در خصوص تمديد مدت فعاليت صندوق و تغيير متولي دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۳
۸۴ صورتجلسه مجمع در خصوص تغييرات هزينه هاي صندوق دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۳
۸۵ صورتجلسه مجمع سالانه منتهی به ۳۱-۰۵-۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
۸۶ جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
۸۷ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۳/۲۱
۸۸ جلسه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
۸۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۶، افزایش نرخ بازدهی صندوق به ۲۰ درصد دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۷/۰۲
۹۰ جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۰/۱۲/۰۲