صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصویب مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۲ حاضرین مجمع ۲۶-۱۱-۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۳ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۶-۱۱-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۴ تصویب صورتجلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۵ صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۶ صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۷ صورتجلسه مجمع ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ در خصوص تصویب صورتهای مالی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۱۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۱۱ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۱۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
۱۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱۴ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۱۵ صورتجلسه مجمع ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۱۶ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۱۷ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۱۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۷در خصوص تغییر روز کاری صندوق و تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۱۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۹-۰۳-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
۲۰ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
۲۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۸-۰۱-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
۲۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۷ در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۲۳ دعوت به مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۷ در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
۲۴ صورتجلسه مورخ ۲۳-۱۲-۹۶ در خصوص تعیین کارمزد ثبت و نظارت سازمان و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۲۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۲۳-۱۲-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۲۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۳-۱۲-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
۲۷ صورتجلسه مورخ ۰۷-۱۱-۹۶ در خصوص تغییر مدیر ثبت (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۲۸ صورتجلسه مورخ ۰۷-۱۱-۹۶ در خصوص تغییر مدیر ثبت و تغییر کارمزد مدیر(تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۲۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۰۷-۱۱-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۳۰ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۷-۱۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۳۱ صورتجلسه مجمع ۰۶-۱۰-۹۶ صندوق اندوخته ملت در خصوص کاهش حداقل واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۳۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۰۶-۱۰-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
۳۳ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۶-۱۰-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۳۴ صورتجلسه مجمع ۲۷-۰۸-۹۶ صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۳۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
۳۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۳۷ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
۳۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۳۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
۴۰ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت و حدود اختیار آنها دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۴۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ در خصوص تمدید مدت فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ و تمدید تصدی سمت ارکان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
۴۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۵-۱۲-۱۳۹۵ در خصوص حق الزحمه متولی و مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
۴۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
۴۴ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۴۵ صورتجلسه مجمع ۱-۱۲-۱۳۹۵ صندوق اندوخته ملت -تصویب امیدنامه جدید دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۴۶ صورتجلسه مجمع ۱-۱۲-۱۳۹۵ - تصویب اساسنامه جدید و تمدید مدت فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۴۷ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۵-۱۲-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
۴۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۰۱-۱۲-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
۴۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۱-۱۲-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
۵۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
۵۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۸-۱۳۹۵در خصوص افزایش سقف واحد به ۱۰۰ میلیون واحد دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
۵۲ صورتجلسه مجمع ۱۲-۰۸-۱۳۹۵ - تغییر اساسنامه و امیدنامه-تغییر نرخ سود- تغییر حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
۵۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۲-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
۵۴ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
۵۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
۵۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
۵۷ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
۵۸ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۰-۰۷-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۵۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۰-۰۵-۱۳۹۵ صندوق اندوخته ملت در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
۶۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۰-۰۵-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
۶۱ صورتجلسه مورخ ۱۹-۰۳-۹۵ در خصوص کاهش نرخ بازدهی تضمین شده و تغییر مقاطع تقسیم سود دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
۶۲ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۰-۰۵-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
۶۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۹-۰۳-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۶۴ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۵ صندوق اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
۶۵ صورتجلسه مورخ ۲۷-۰۸-۹۴ صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
۶۶ صورتجلسه مورخ ۱۸-۰۸-۹۴ صندوق اندوخته ملت در خصوص افزایش سقف واحدها دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۶۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۷-۰۸-۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
۶۸ دعوت به جلسه ی مجمع مورخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
۶۹ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت و حدود اختیار آنها دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
۷۰ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۸-۰۸-۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
۷۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۶-۰۲-۱۳۹۴در خصوص تغییر امیدنامه و اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۰۶
۷۲ تغییر رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
۷۳ تاييد صورتجلسه مجمع مورخ۹۴/۰۵/۱۴ توسط سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
۷۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴-۰۵-۱۳۹۴ صندوق اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۱۴
۷۵ برگزاري مجمع در خصوص تغييرات اميدنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۷۶ برگزاري مجمع مورخ ۰۶-۰۲-۱۳۹۴در خصوص تغييرات اساسنامه و اميدنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
۷۷ صورتجلسه مورخ ۰۲-۱۲-۹۳ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تغییر ضامن سودآوری دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۷
۷۸ جلسه مجمع مورخ ۹۳/۱۱/۰۵ در خصوص تغییرات در هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
۷۹ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
۸۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۳۰-۱۰-۱۳۹۳تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
۸۱ جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ در خصوص فهرست مجاز برای سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
۸۲ جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۲۸-۰۸-۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۲۲
۸۳ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
۸۴ برگزاري مجمع دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۰۲
۸۵ تغییر در بند ۴-۲ امیدنامه صندوق اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
۸۶ جلسه مجمع صندوق در خصوص تمديد مدت فعاليت صندوق و تغيير متولي دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۳
۸۷ صورتجلسه مجمع در خصوص تغييرات هزينه هاي صندوق دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۳
۸۸ صورتجلسه مجمع سالانه منتهی به ۳۱-۰۵-۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
۸۹ جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
۹۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۳/۲۱
۹۱ جلسه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
۹۲ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۶، افزایش نرخ بازدهی صندوق به ۲۰ درصد دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۷/۰۲
۹۳ جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۰/۱۲/۰۲