صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۳ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۴ صورتجلسه مجمع ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۷در خصوص تغییر روز کاری صندوق و تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۹-۰۳-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
۱۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۸-۰۱-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۷ در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۱۲ دعوت به مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۷ در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
۱۳ صورتجلسه مورخ ۲۳-۱۲-۹۶ در خصوص تعیین کارمزد ثبت و نظارت سازمان و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۱۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۲۳-۱۲-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۱۵ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۳-۱۲-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
۱۶ صورتجلسه مورخ ۰۷-۱۱-۹۶ در خصوص تغییر مدیر ثبت (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۱۷ صورتجلسه مورخ ۰۷-۱۱-۹۶ در خصوص تغییر مدیر ثبت و تغییر کارمزد مدیر(تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۱۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۰۷-۱۱-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۱۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۷-۱۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۰ صورتجلسه مجمع ۰۶-۱۰-۹۶ صندوق اندوخته ملت در خصوص کاهش حداقل واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۲۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۰۶-۱۰-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
۲۲ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۶-۱۰-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۲۳ صورتجلسه مجمع ۲۷-۰۸-۹۶ صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۲۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
۲۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۲۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
۲۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۲۸ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
۲۹ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت و حدود اختیار آنها دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۳۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ در خصوص تمدید مدت فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ و تمدید تصدی سمت ارکان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
۳۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۵-۱۲-۱۳۹۵ در خصوص حق الزحمه متولی و مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
۳۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
۳۳ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۳۴ صورتجلسه مجمع ۱-۱۲-۱۳۹۵ صندوق اندوخته ملت -تصویب امیدنامه جدید دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۳۵ صورتجلسه مجمع ۱-۱۲-۱۳۹۵ - تصویب اساسنامه جدید و تمدید مدت فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۳۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۵-۱۲-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
۳۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۰۱-۱۲-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
۳۸ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۱-۱۲-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
۳۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
۴۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۸-۱۳۹۵در خصوص افزایش سقف واحد به ۱۰۰ میلیون واحد دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
۴۱ صورتجلسه مجمع ۱۲-۰۸-۱۳۹۵ - تغییر اساسنامه و امیدنامه-تغییر نرخ سود- تغییر حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
۴۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۲-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
۴۳ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
۴۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
۴۵ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
۴۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
۴۷ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۰-۰۷-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۴۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۰-۰۵-۱۳۹۵ صندوق اندوخته ملت در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
۴۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۰-۰۵-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
۵۰ صورتجلسه مورخ ۱۹-۰۳-۹۵ در خصوص کاهش نرخ بازدهی تضمین شده و تغییر مقاطع تقسیم سود دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
۵۱ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۰-۰۵-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
۵۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۹-۰۳-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۵۳ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۵ صندوق اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
۵۴ صورتجلسه مورخ ۲۷-۰۸-۹۴ صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
۵۵ صورتجلسه مورخ ۱۸-۰۸-۹۴ صندوق اندوخته ملت در خصوص افزایش سقف واحدها دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۵۶ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۷-۰۸-۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
۵۷ دعوت به جلسه ی مجمع مورخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
۵۸ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت و حدود اختیار آنها دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
۵۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۸-۰۸-۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
۶۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۶-۰۲-۱۳۹۴در خصوص تغییر امیدنامه و اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۰۶
۶۱ تغییر رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
۶۲ تاييد صورتجلسه مجمع مورخ۹۴/۰۵/۱۴ توسط سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
۶۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴-۰۵-۱۳۹۴ صندوق اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۱۴
۶۴ برگزاري مجمع در خصوص تغييرات اميدنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۶۵ برگزاري مجمع مورخ ۰۶-۰۲-۱۳۹۴در خصوص تغييرات اساسنامه و اميدنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
۶۶ صورتجلسه مورخ ۰۲-۱۲-۹۳ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تغییر ضامن سودآوری دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۷
۶۷ جلسه مجمع مورخ ۹۳/۱۱/۰۵ در خصوص تغییرات در هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
۶۸ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
۶۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۳۰-۱۰-۱۳۹۳تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
۷۰ جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ در خصوص فهرست مجاز برای سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
۷۱ جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۲۸-۰۸-۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۲۲
۷۲ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
۷۳ برگزاري مجمع دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۰۲
۷۴ تغییر در بند ۴-۲ امیدنامه صندوق اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
۷۵ جلسه مجمع صندوق در خصوص تمديد مدت فعاليت صندوق و تغيير متولي دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۳
۷۶ صورتجلسه مجمع در خصوص تغييرات هزينه هاي صندوق دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۳
۷۷ صورتجلسه مجمع سالانه منتهی به ۳۱-۰۵-۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
۷۸ جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
۷۹ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۳/۲۱
۸۰ جلسه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
۸۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۶، افزایش نرخ بازدهی صندوق به ۲۰ درصد دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۷/۰۲
۸۲ جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۰/۱۲/۰۲