صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق اندوخته ملت مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۲ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۳ تصویب مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۴ حاضرین مجمع ۲۶-۱۱-۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۵ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۶-۱۱-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۶ تصویب صورتجلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۷ صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۸ صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۹ صورتجلسه مجمع ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ در خصوص تصویب صورتهای مالی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۱۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۱۱ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۱۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۱۳ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۱۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
۱۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۱۷ صورتجلسه مجمع ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۱۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۱۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۷در خصوص تغییر روز کاری صندوق و تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۲۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۹-۰۳-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
۲۲ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
۲۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۸-۰۱-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۷ در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۲۵ دعوت به مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۷ در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
۲۶ صورتجلسه مورخ ۲۳-۱۲-۹۶ در خصوص تعیین کارمزد ثبت و نظارت سازمان و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۲۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۲۳-۱۲-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۲۸ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۳-۱۲-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
۲۹ صورتجلسه مورخ ۰۷-۱۱-۹۶ در خصوص تغییر مدیر ثبت (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۳۰ صورتجلسه مورخ ۰۷-۱۱-۹۶ در خصوص تغییر مدیر ثبت و تغییر کارمزد مدیر(تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۳۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۰۷-۱۱-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۳۲ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۷-۱۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۳۳ صورتجلسه مجمع ۰۶-۱۰-۹۶ صندوق اندوخته ملت در خصوص کاهش حداقل واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۳۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۰۶-۱۰-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
۳۵ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۶-۱۰-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۳۶ صورتجلسه مجمع ۲۷-۰۸-۹۶ صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۳۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
۳۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۳۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
۴۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۴۱ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
۴۲ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت و حدود اختیار آنها دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۴۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ در خصوص تمدید مدت فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ و تمدید تصدی سمت ارکان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
۴۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۵-۱۲-۱۳۹۵ در خصوص حق الزحمه متولی و مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
۴۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
۴۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۴۷ صورتجلسه مجمع ۱-۱۲-۱۳۹۵ صندوق اندوخته ملت -تصویب امیدنامه جدید دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۴۸ صورتجلسه مجمع ۱-۱۲-۱۳۹۵ - تصویب اساسنامه جدید و تمدید مدت فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۴۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۵-۱۲-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
۵۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۰۱-۱۲-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
۵۱ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۱-۱۲-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
۵۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
۵۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۸-۱۳۹۵در خصوص افزایش سقف واحد به ۱۰۰ میلیون واحد دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
۵۴ صورتجلسه مجمع ۱۲-۰۸-۱۳۹۵ - تغییر اساسنامه و امیدنامه-تغییر نرخ سود- تغییر حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
۵۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۲-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
۵۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
۵۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
۵۸ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
۵۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
۶۰ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۰-۰۷-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۶۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۰-۰۵-۱۳۹۵ صندوق اندوخته ملت در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
۶۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۰-۰۵-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
۶۳ صورتجلسه مورخ ۱۹-۰۳-۹۵ در خصوص کاهش نرخ بازدهی تضمین شده و تغییر مقاطع تقسیم سود دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
۶۴ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۰-۰۵-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
۶۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۹-۰۳-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۶۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۵ صندوق اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
۶۷ صورتجلسه مورخ ۲۷-۰۸-۹۴ صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
۶۸ صورتجلسه مورخ ۱۸-۰۸-۹۴ صندوق اندوخته ملت در خصوص افزایش سقف واحدها دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۶۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۷-۰۸-۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
۷۰ دعوت به جلسه ی مجمع مورخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
۷۱ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت و حدود اختیار آنها دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
۷۲ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۸-۰۸-۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
۷۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۶-۰۲-۱۳۹۴در خصوص تغییر امیدنامه و اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۰۶
۷۴ تغییر رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
۷۵ تاييد صورتجلسه مجمع مورخ۹۴/۰۵/۱۴ توسط سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
۷۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴-۰۵-۱۳۹۴ صندوق اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۱۴
۷۷ برگزاري مجمع در خصوص تغييرات اميدنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۷۸ برگزاري مجمع مورخ ۰۶-۰۲-۱۳۹۴در خصوص تغييرات اساسنامه و اميدنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
۷۹ صورتجلسه مورخ ۰۲-۱۲-۹۳ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تغییر ضامن سودآوری دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۷
۸۰ جلسه مجمع مورخ ۹۳/۱۱/۰۵ در خصوص تغییرات در هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
۸۱ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
۸۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۳۰-۱۰-۱۳۹۳تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
۸۳ جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ در خصوص فهرست مجاز برای سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
۸۴ جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ ۲۸-۰۸-۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۲۲
۸۵ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
۸۶ برگزاري مجمع دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۰۲
۸۷ تغییر در بند ۴-۲ امیدنامه صندوق اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
۸۸ جلسه مجمع صندوق در خصوص تمديد مدت فعاليت صندوق و تغيير متولي دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۳
۸۹ صورتجلسه مجمع در خصوص تغييرات هزينه هاي صندوق دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۰۳
۹۰ صورتجلسه مجمع سالانه منتهی به ۳۱-۰۵-۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
۹۱ جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
۹۲ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۳/۲۱
۹۳ جلسه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
۹۴ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۶، افزایش نرخ بازدهی صندوق به ۲۰ درصد دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۷/۰۲
۹۵ جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر ۱۳۹۰/۱۲/۰۲