صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دانلود