صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/03/28 1398/03/28 گزارش عملکرد مدير صندوق براي دوره نه ماهه منتهي به 31 اردیبهشت ماه 1398 دانلود
1398/03/27 1398/03/27 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به 1398/02/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1398/03/08 1398/03/08 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 اردیبهشت ماه 1398 دانلود
1398/02/10 1398/02/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 فروردین ماه 1398 دانلود
1398/01/21 1398/01/21 صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
1398/01/10 1398/01/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 29 اسفند ماه 1397 دانلود
1397/12/21 1397/12/21 گزارش عملکرد مدير صندوق براي دوره شش ماهه منتهي به 30 بهمن ماه 1397 دانلود
1397/12/20 1397/12/20 صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
1397/12/08 1397/12/08 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 بهمن ماه 1397 دانلود
1397/11/09 1397/11/09 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 دی ماه 1397 دانلود
1397/10/10 1397/10/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 آذر ماه 1397 دانلود
1397/10/01 1397/10/01 صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 حسابرسی شده (اصلاحیه) دانلود
1397/09/25 1397/09/25 گزارش عملكرد مديران صندوق دوره مالي 3 ماهه منتهي به 30 آبان ماه 1397 دانلود
1397/09/24 1397/09/24 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1397 با تایید متولی دانلود
1397/09/10 1397/09/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 آبان ماه 1397 دانلود
1397/08/10 1397/08/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 مهرماه 1397 دانلود
1397/07/17 1397/07/17 صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 به همراه گزارش حسابرس دانلود
1397/07/10 1397/07/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 شهریور ماه 1397 دانلود
1397/06/31 1397/06/31 صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 31 مرداد ماه 1397 دانلود
1397/06/18 1397/06/18 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت دوره مالي منتهي به 31 مرداد 1397 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 مرداد ماه 1397 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 تیر ماه 1397 دانلود
1397/04/09 1397/04/09 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 خرداد ماه 1397 دانلود
1397/04/02 1397/04/02 گزارش عملکرد مدیران صندوق اندوخته ملت منتهی به 31 اردیبهشت 97 دانلود
1397/03/23 1397/03/23 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1397 دانلود
1397/03/09 1397/03/09 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 اردیبهشت ماه 1397 دانلود
1397/02/11 1397/02/11 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 فروردین ماه 1397 دانلود
1397/01/21 1397/01/21 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 به همراه گزارش حسابرس دانلود
1397/01/14 1397/01/14 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 29 اسفند ماه 1396 دانلود
1396/12/23 1396/12/23 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 دانلود
1396/12/20 1396/12/20 گزارش عملكرد مديران دوره مالي منتهي به 30 بهمن دانلود
1396/12/12 1396/12/12 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 بهمن ماه 1396 دانلود
1396/11/10 1396/11/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 دی ماه 1396 دانلود
1396/10/10 1396/10/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 آذر ماه براي صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت دانلود
1396/09/29 1396/09/29 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1396 دانلود
1396/09/25 1396/09/25 گزارش عملكرد مديران دوره مالي منتهي به 30 آبان دانلود
1396/07/18 1396/07/18 صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 مرداد ماه 1396 به همراه گزارش حسابرس دانلود
1396/06/27 1396/06/27 صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 مرداد ماه 1396 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/06/25 1396/06/25 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت دوره مالي منتهی به 31 مرداد 1396 دانلود
1396/03/30 1396/03/30 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 13960231 دانلود
1396/03/22 1396/03/22 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت دوره مالي منتهی به 31 اردیبهشت 1396 دانلود
1396/01/15 1396/01/15 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 13951130 (حسابرسی شده) دانلود
1395/12/24 1395/12/24 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1395 (حسابرسی نشده) دانلود
1395/12/22 1395/12/22 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به 30 بهمن 1395 دانلود
1395/10/01 1395/10/01 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1395 دانلود
1395/09/24 1395/09/24 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به 30 آبان 1395 دانلود
1395/08/02 1395/08/02 صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 مرداد ماه 1395 (حسابرسی شده) دانلود
1395/06/29 1395/06/29 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 31 مرداد ماه 1395 (حسابرسی نشده) دانلود
1395/06/29 1395/06/29 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به31 مرداد1395 دانلود
1395/03/30 1395/03/30 صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395 دانلود
1395/03/22 1395/03/22 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به31 ارديبهشت1395 دانلود
1395/02/11 1395/02/11 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1394 حسابرسی شده دانلود
1394/12/26 1394/12/26 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به 30 بهمن1394 دانلود
1394/12/26 1394/12/26 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1394 حسابرسی نشده دانلود
1394/09/25 1394/09/25 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به 30 آبان 1394 دانلود
1394/09/25 1394/09/25 صورتهای مالی میانی سه ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1394 دانلود
1394/08/16 1394/08/16 صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی به 31 مرداد ماه 1394 به انضمام گزارش حسابرس دانلود
1394/06/28 1394/06/28 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به 31مرداد 1394 دانلود
1394/06/28 1394/06/28 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 31 مرداد ماه 1394 (حسابرسی نشده) اصلاحی دانلود
1394/06/04 1394/06/04 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 31 مرداد ماه 1394 (حسابرسی نشده) دانلود
1394/03/20 1394/03/20 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت دوره مالي 9 ماهه منتهي به 31 اردیبهشت 1394 دانلود
1394/03/20 1394/03/20 صورتهای مالی میانی نه ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1394 دانلود
1394/02/20 1394/02/20 صورتهای مالی حسابرسی شده 30 بهمن ماه 1393 به همراه گزارش های حسابرس دانلود
1393/12/19 1393/12/19 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1393 حسابرسی نشده (اصلاحی) دانلود
1393/12/19 1393/12/19 صورت های مالی عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1393 (حسابرسی نشده) دانلود
1393/11/30 1393/11/30 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به 30 بهمن1393 دانلود
1393/09/29 1393/09/29 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1393 (اصلاحی) دانلود
1393/09/29 1393/09/29 صورت های مالی عملکرد دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1393 دانلود
1393/08/30 1393/08/30 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به 30 آبان 1393 دانلود
1393/07/15 1393/07/15 صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به 31مرداد1393 دانلود
1393/06/09 1393/06/09 صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 مرداد ماه 1393 حسابرسی نشده (اصلاحی) دانلود
1393/06/09 1393/06/09 گزارش صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه1393 دانلود
1393/06/03 1393/06/03 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به 31مرداد 1393 دانلود
1393/04/01 1393/04/01 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1393 (اصلاحی) دانلود
1393/04/01 1393/04/01 گزارش عملکرد صورت های مالی نه ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1393 دانلود
1393/03/03 1393/03/03 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1393 دانلود
1392/12/28 1392/12/28 گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام گزارش مالی میان دوره ای برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 30 بهمن 1392 دانلود
1392/12/11 1392/12/11 صورت هاي مالي شش ماهه حسابرسي نشده منتهي به22بهمن1392 دانلود
1392/12/05 1392/12/05 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به 30 بهمن 1392 دانلود
1392/09/27 1392/09/27 صورت های مالی عملکرد دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1392 دانلود
1392/09/02 1392/09/02 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به 30 آبان 1392 دانلود
1392/07/15 1392/07/15 گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 31 مرداد ماه 1392 دانلود
1392/06/23 1392/06/23 صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 31 مرداد ماه 1392 دانلود
1392/06/02 1392/06/02 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت دوره مالي منتهي به 31 مرداد 1392 دانلود
1392/03/25 1392/03/25 صورت های مالی عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1392 دانلود
1392/03/01 1392/03/01 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت دوره مالي 9 ماهه منتهي به 31 اردیبهشت 1392 دانلود
1392/01/17 1392/01/17 گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی میان دوره ای برای سال مالی منتهی به 30 بهمن 1391 دانلود
1391/12/17 1391/12/17 عملکرد دوره مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به30 بهمن 1391 دانلود
1391/12/13 1391/12/13 گزارش عملكرد مديران دوره مالي منتهي به 30 بهمن1391 دانلود
1391/09/29 1391/09/29 صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 30آبان 1391 دانلود
1391/07/19 1391/07/19 گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 31 مرداد 1391 دانلود
1391/03/30 1391/03/30 صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1391 دانلود