صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ %۰.۰۴۴ %۱.۲۱۲
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ %۰.۳۴۱ %۱.۸۱۲
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ %۱.۴۸ %۵.۱۶۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ %۴.۵۰۶ %۲۳.۶۸۳
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ %۸.۹۷۶ %۶۶.۸۶۲
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ %۱۸.۱۳ %۹۴.۳۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ %۱۴۴.۲۱۳ %۹۶۳.۹۷۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۴۶۴۴ %۲۲۲۴۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۹۷)% (۹۹.۶۷)%