صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ (۰.۰۱۱)% (۱.۲۲۱)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ %۰.۲۹۹ (۲.۸۸۸)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ %۲.۲۵۱ %۸.۴۱۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ %۸.۰۷۱ %۹۴.۱۱۵
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ %۱۸.۷۳۳ %۳۳۰.۳۰۴
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ %۲۷.۹۸ %۶۶۸.۳۶۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ %۱۷۱.۸۵ %۷۷۹۷.۷۷۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۸۸۴۱ %۱۰۰۴۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۰۹)% (۹۸.۶۲)%