صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ %۰.۰۳۴ (۰.۰۶۸)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ %۰.۳۴۲ %۰.۳۳۶
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ %۰.۸۹۶ (۰.۸۹)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ %۴.۴۹ %۱۷.۵۸۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ %۸.۹۶۱ %۴۴.۸۴۵
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ %۱۸.۲۱۱ %۶۸.۶۲۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ %۱۴۸.۵۷۵ %۱۱۲۶.۹۲۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲۶۸۸ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۱۶)% (۹۳.۴۷)%