صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ %۰.۰۴۹ (۰.۶۷۸)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ %۰.۳۴۲ %۱.۹۰۹
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ %۱.۵۰۷ %۱۵.۶۸۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ %۴.۴۸۴ %۲۶.۹۷۱
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ %۸.۹۵۷ %۶۹.۲۵۹
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ %۱۸.۱۹۱ %۹۱.۲۴۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ %۱۴۵.۴۶۸ %۱۱۰۸.۹۷۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۴۱۷ %۸۹۶۹۹
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۲۱)% (۹۵.۹۶)%