صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۰.۱۹ ۱.۸۲ ۱۰۰.۳۵ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۰.۰۱ (۰.۳۲) ۴.۱۱ (۶۸.۵۶)
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۰.۳۴ ۳.۷۲ ۲۴۹.۷ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۷ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۳ (۰.۲۹)
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۰.۲۶ ۱.۳۴ ۱۶۲.۶۳ ۱۲,۸۵۵.۲۹
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۰.۲) (۳.۵۱) (۵۱.۴۸) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۵ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۵ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۰.۰۹) (۲.۷۳) (۲۷.۹۴) (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۱ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵۹ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۰۹) (۱.۵۳) (۲۷.۷۶) (۹۹.۶۴)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۱ ۰.۷ ۴۱.۷۴ ۱,۱۶۵.۴۲
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۲۷ ۲.۷۶ ۱۶۹.۴۵ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۰.۱۵) (۱.۹۳) (۴۲.۳۶) (۹۹.۹۲)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۰.۲۷) (۲.۹۷) (۶۳.۱) (۱۰۰)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۲۷ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۲ ۰