صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۰.۰۳ (۰.۰۷) ۱۳.۰۴ (۲۱.۹۴)
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۱۵ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۲ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ (۰.۰۲) ۰.۱۴ (۷.۰۳) ۶۸.۴۸
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۱۲ ۰.۸۹ ۵۲.۹۱ ۲,۴۵۷.۰۷
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۰۴ ۰.۳۸ ۱۴.۲۲ ۲۹۸.۵
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۰.۰۹ (۱) ۴۰.۴۳ (۹۷.۴۶)
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۰۶ ۰.۱۷ ۲۳.۰۹ ۸۷.۳۶
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۰۹ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۱۶ (۰.۰۲)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۱ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۰۴ ۰.۲۲ ۱۷.۳۸ ۱۱۹.۴۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۰.۰۵ (۱.۳۹) ۲۱.۸۲ (۹۹.۳۹)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۱۸ ۳۱.۳۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۰.۰۶ (۰.۳) ۲۵.۳۹ (۶۶.۶۹)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۸ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۳ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰.۰۶ ۱.۲۱ ۲۳.۴۴ ۷,۸۶۲.۰۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۴۶ ۰