صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ (۰.۰۱) (۱.۲۲) (۴.۱) (۹۸.۸۷)
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰.۱۷ (۳.۱۶) ۸۷.۱۸ (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۰.۰۸) (۰.۶۴) (۲۶.۱۹) (۹۰.۵۶)
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰.۱ ۲.۱۸ ۴۶.۰۹ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۱ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۸ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۳ (۰.۱)
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰.۱۹ ۱.۹۶ ۱۰۳.۲۲ ۱۲۰,۴۰۰.۶۷
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۰۸ ۰.۰۹ ۳۲.۶۲ ۳۶.۷۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۰۷ (۰.۹) ۳۰.۸۹ (۹۶.۳۵)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰.۲۵ ۲.۵۴ ۱۵۱.۴۸ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰.۲۷ ۳.۰۱ ۱۶۹.۸۴ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۳ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۴ ۰.۱۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰.۰۱ (۱.۹) ۴.۸۳ (۹۹.۹۱)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰.۰۴ ۰.۳۸ ۱۴.۱۲ ۲۹۲.۴۵
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۰.۱۱ (۰.۶۲) ۴۹.۱۴ (۸۹.۸۳)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۰۳ (۰.۳۵) ۱۱.۴۷ (۷۲.۱۳)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰.۲۴ ۲.۷۲ ۱۴۳.۸۲ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۶ ۰