صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۲۲۳,۸۹۸ ۴.۳۹ % ۳,۹۸۰,۷۳۰ ۷۸.۰۲ % ۹۵,۰۰۹ ۱.۸۶ % ۷۱۱,۹۸۳ ۱۳.۹۵ % ۹۰,۷۵۷ ۱.۵۱ % ۲۲۳,۸۹۸ ۴.۳۹ %
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۲۲۳,۷۸۵ ۴.۳۸ % ۳,۹۷۸,۹۷۸ ۷۷.۸۴ % ۱۶,۰۲۶ ۰.۳۱ % ۷۰۲,۹۰۲ ۱۳.۷۵ % ۱۸۹,۹۸۸ ۳.۴۵ % ۲۲۳,۷۸۵ ۴.۳۸ %
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۲۲۳,۷۸۵ ۴.۳۸ % ۳,۹۷۷,۴۴۴ ۷۷.۸۵ % ۱۶,۰۲۱ ۰.۳۱ % ۷۰۲,۹۰۲ ۱۳.۷۶ % ۱۸۹,۱۸۲ ۳.۴۵ % ۲۲۳,۷۸۵ ۴.۳۸ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۲۲۳,۸۵۹ ۴.۳۸ % ۴,۰۷۴,۵۷۰ ۷۹.۶۴ % ۲۷,۰۲۹ ۰.۵۳ % ۷۰۲,۵۳۶ ۱۳.۷۳ % ۸۸,۳۳۳ ۱.۴۸ % ۲۲۳,۸۵۹ ۴.۳۸ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲۲۴,۱۰۰ ۴.۳۸ % ۴,۰۷۲,۲۳۹ ۷۹.۵۲ % ۳۱,۰۲۵ ۰.۶۱ % ۷۰۶,۳۱۵ ۱۳.۷۹ % ۸۷,۵۲۹ ۱.۴۷ % ۲۲۴,۱۰۰ ۴.۳۸ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۲۲۳,۹۸۰ ۴.۳۸ % ۴,۰۶۹,۶۹۳ ۷۹.۵۱ % ۳۵,۰۱۹ ۰.۶۸ % ۷۰۳,۰۹۸ ۱۳.۷۴ % ۸۶,۷۲۶ ۱.۴۶ % ۲۲۳,۹۸۰ ۴.۳۸ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲۲۳,۹۸۰ ۴.۳۸ % ۴,۰۶۸,۱۶۱ ۷۹.۵۲ % ۳۵,۰۰۹ ۰.۶۸ % ۷۰۳,۰۹۸ ۱۳.۷۴ % ۸۵,۹۲۴ ۱.۴۶ % ۲۲۳,۹۸۰ ۴.۳۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲۲۳,۹۸۰ ۴.۳۸ % ۴,۰۶۶,۰۸۶ ۷۹.۴۳ % ۳۵,۰۰۰ ۰.۶۸ % ۷۰۸,۸۸۶ ۱۳.۸۵ % ۸۵,۱۲۳ ۱.۴۵ % ۲۲۳,۹۸۰ ۴.۳۸ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲۲۳,۴۶۳ ۴.۳۶ % ۴,۰۶۴,۴۸۹ ۷۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۷۴۹,۳۰۵ ۱۴.۶۳ % ۸۴,۳۲۳ ۱.۴۴ % ۲۲۳,۴۶۳ ۴.۳۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲۲۳,۴۴۹ ۴.۳۶ % ۴,۰۶۱,۹۵۰ ۷۹.۲۸ % ۰ ۰ % ۷۵۴,۰۶۶ ۱۴.۷۲ % ۸۴,۰۰۲ ۱.۴۴ % ۲۲۳,۴۴۹ ۴.۳۶ %