ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/03/28 283,315 5.2 % 5,008,915 91.85 % 1,797 0.03 % 14,792 0.27 % 144,778 3.21 % 278,390 5.1 %
2 1398/03/27 283,378 5.2 % 5,003,838 91.76 % 1,796 0.03 % 12,392 0.23 % 151,829 3.34 % 278,450 5.11 %
3 1398/03/26 400,232 7.34 % 5,000,821 91.71 % 1,796 0.03 % 1,057 0.02 % 48,898 1.46 % 391,275 7.18 %
4 1398/03/25 403,086 7.38 % 5,015,586 91.89 % 7,631 0.14 % 179 0 % 31,966 1.14 % 388,029 7.11 %
5 1398/03/24 404,658 7.41 % 5,014,717 91.85 % 9,923 0.18 % 1,914 0.04 % 28,579 1.08 % 389,966 7.14 %
6 1398/03/23 404,658 7.42 % 5,012,046 91.84 % 9,921 0.18 % 1,914 0.04 % 28,572 1.08 % 389,966 7.15 %
7 1398/03/22 404,658 7.41 % 5,009,357 91.78 % 13,905 0.25 % 1,703 0.03 % 28,565 1.08 % 389,966 7.14 %
8 1398/03/21 404,557 7.41 % 5,006,332 91.71 % 13,901 0.25 % 1,010 0.02 % 32,915 1.16 % 390,440 7.15 %
9 1398/03/20 409,361 7.5 % 4,999,034 91.54 % 19,267 0.35 % 618 0.01 % 32,754 1.16 % 395,735 7.25 %
10 1398/03/19 413,527 7.55 % 4,997,102 91.27 % 32,868 0.6 % 2,901 0.05 % 28,544 1.08 % 400,374 7.31 %