ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/21 379,949 4.83 % 4,853,048 61.67 % 0 0 % 2,583,226 32.82 % 53,783 1.18 % 379,949 4.83 %
2 1397/09/20 381,819 4.85 % 4,848,709 61.54 % 0 0 % 2,596,157 32.95 % 52,401 1.16 % 381,819 4.85 %
3 1397/09/19 381,982 4.85 % 4,846,067 61.53 % 0 0 % 2,597,272 32.98 % 51,015 1.15 % 381,982 4.85 %
4 1397/09/18 381,879 4.85 % 4,843,696 61.51 % 0 0 % 2,599,895 33.01 % 49,630 1.13 % 381,879 4.85 %
5 1397/09/17 380,433 4.82 % 4,840,511 61.38 % 0 0 % 2,617,572 33.19 % 48,246 1.11 % 380,433 4.82 %
6 1397/09/16 381,144 4.84 % 4,836,074 61.38 % 0 0 % 2,614,420 33.18 % 46,860 1.09 % 381,144 4.84 %
7 1397/09/15 381,144 4.84 % 4,834,070 61.38 % 0 0 % 2,614,420 33.2 % 45,475 1.08 % 381,144 4.84 %
8 1397/09/14 381,144 4.83 % 4,831,585 61.2 % 0 0 % 2,638,113 33.42 % 44,094 1.06 % 381,144 4.83 %
9 1397/09/13 380,149 4.81 % 4,829,448 61.09 % 0 0 % 2,653,647 33.57 % 42,725 1.04 % 380,149 4.81 %
10 1397/09/12 380,186 4.81 % 5,253,230 66.48 % 0 0 % 2,226,301 28.17 % 42,098 1.03 % 380,186 4.81 %