صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۲۲۷,۰۴۶ ۵.۵۱ % ۳,۲۴۹,۳۵۶ ۷۸.۹۱ % ۲۲,۱۸۲ ۰.۵۴ % ۵۰۸,۲۹۹ ۱۲.۳۴ % ۱۱۱,۱۴۰ ۲.۷ % ۲۲۷,۰۴۶ ۵.۵۱ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۲۲۷,۴۱۰ ۵.۵۲ % ۳,۳۴۱,۷۳۹ ۸۱.۰۷ % ۲۹,۱۷۷ ۰.۷۱ % ۵۰۲,۱۷۶ ۱۲.۱۸ % ۲۱,۵۴۵ ۰.۵۲ % ۲۲۷,۴۱۰ ۵.۵۲ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲۲۷,۳۵۲ ۵.۵۱ % ۳,۳۴۰,۰۵۱ ۸۰.۹۷ % ۷,۵۷۵ ۰.۱۸ % ۵۲۸,۶۷۹ ۱۲.۸۲ % ۲۱,۲۵۶ ۰.۵۲ % ۲۲۷,۳۵۲ ۵.۵۱ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۲۲۶,۳۹۶ ۵.۴۹ % ۳,۳۳۸,۹۹۸ ۸۰.۹۳ % ۷,۵۷۳ ۰.۱۸ % ۵۳۱,۷۷۴ ۱۲.۸۹ % ۲۰,۹۶۷ ۰.۵۱ % ۲۲۶,۳۹۶ ۵.۴۹ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۲۲۶,۳۹۶ ۵.۴۹ % ۳,۳۳۷,۵۳۱ ۸۰.۹۳ % ۷,۵۷۱ ۰.۱۸ % ۵۳۱,۷۷۴ ۱۲.۸۹ % ۲۰,۶۷۹ ۰.۵ % ۲۲۶,۳۹۶ ۵.۴۹ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۲۲۶,۳۹۶ ۵.۴۸ % ۳,۳۳۵,۷۸۸ ۸۰.۷۸ % ۷,۵۶۹ ۰.۱۸ % ۵۳۹,۱۱۹ ۱۳.۰۶ % ۲۰,۳۹۱ ۰.۴۹ % ۲۲۶,۳۹۶ ۵.۴۸ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۲۲۶,۴۱۳ ۵.۴۸ % ۳,۳۳۴,۰۳۵ ۸۰.۶۸ % ۷,۵۶۶ ۰.۱۸ % ۵۴۴,۳۹۰ ۱۳.۱۷ % ۲۰,۱۰۴ ۰.۴۹ % ۲۲۶,۴۱۳ ۵.۴۸ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۲۲۶,۳۶۵ ۵.۴۸ % ۳,۳۳۲,۳۳۸ ۸۰.۶۲ % ۷,۵۶۴ ۰.۱۸ % ۵۴۷,۲۹۱ ۱۳.۲۴ % ۱۹,۸۶۲ ۰.۴۸ % ۲۲۶,۳۶۵ ۵.۴۸ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۲۲۴,۹۲۱ ۵.۴۴ % ۳,۳۳۶,۸۴۱ ۸۰.۶۴ % ۷,۵۶۲ ۰.۱۸ % ۵۴۸,۹۶۲ ۱۳.۲۷ % ۱۹,۵۲۹ ۰.۴۷ % ۲۲۴,۹۲۱ ۵.۴۴ %