صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱,۳۳۵,۶۲۵ ۱۶.۵۶ % ۶,۱۲۵,۵۷۷ ۷۵.۹۶ % ۸۲,۳۰۹ ۱.۰۲ % ۴۶۱,۱۱۵ ۵.۷۲ % ۵۹,۳۷۸ ۰.۷۴ % ۱,۱۴۲,۸۳۱ ۱۴.۱۷ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱,۳۴۳,۱۶۵ ۱۶.۶۹ % ۶,۱۲۲,۶۴۶ ۷۶.۰۸ % ۸۲,۲۸۷ ۱.۰۲ % ۴۴۳,۴۶۷ ۵.۵۱ % ۵۵,۶۰۲ ۰.۶۹ % ۱,۱۴۶,۲۵۴ ۱۴.۲۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱,۳۵۸,۲۶۳ ۱۲.۴۲ % ۶,۱۱۹,۶۴۰ ۵۵.۹۶ % ۲,۸۰۹,۰۶۰ ۲۵.۶۹ % ۵۹۴,۱۲۶ ۵.۴۳ % ۵۵,۲۵۷ ۰.۵۱ % ۱,۱۵۲,۳۹۷ ۱۰.۵۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱,۳۶۶,۹۸۰ ۱۷.۰۱ % ۳,۲۱۹,۰۷۹ ۴۰.۰۵ % ۲,۸۰۸,۲۸۷ ۳۴.۹۴ % ۵۸۸,۶۳۳ ۷.۳۲ % ۵۵,۰۲۴ ۰.۶۸ % ۱,۱۵۶,۰۵۸ ۱۴.۳۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱,۳۶۱,۲۴۱ ۱۷ % ۳,۲۱۷,۴۶۱ ۴۰.۱۸ % ۲,۸۰۷,۵۱۴ ۳۵.۰۶ % ۵۲۴,۸۳۰ ۶.۵۵ % ۹۶,۸۰۴ ۱.۲۱ % ۱,۱۵۳,۲۴۴ ۱۴.۴ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱,۳۶۰,۶۷۴ ۱۷ % ۳,۲۱۵,۸۴۳ ۴۰.۱۷ % ۲,۸۰۷,۰۱۵ ۳۵.۰۷ % ۵۲۴,۵۵۵ ۶.۵۵ % ۹۶,۵۷۰ ۱.۲۱ % ۱,۱۵۲,۶۷۷ ۱۴.۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱,۳۶۰,۱۱۳ ۱۷ % ۳,۲۱۴,۲۲۶ ۴۰.۱۷ % ۲,۸۰۶,۲۴۱ ۳۵.۰۷ % ۵۲۴,۵۵۵ ۶.۵۶ % ۹۶,۳۳۷ ۱.۲ % ۱,۱۵۲,۱۱۶ ۱۴.۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱,۳۵۹,۵۵۱ ۱۷ % ۳,۲۱۲,۶۰۹ ۴۰.۱۶ % ۲,۸۰۵,۴۶۸ ۳۵.۰۷ % ۵۲۵,۳۳۹ ۶.۵۷ % ۹۶,۱۰۵ ۱.۲ % ۱,۱۵۱,۵۵۴ ۱۴.۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱,۳۴۶,۶۶۸ ۱۶.۹۴ % ۳,۲۱۰,۹۹۳ ۴۰.۴ % ۲,۵۲۱,۸۵۲ ۳۱.۷۳ % ۷۷۳,۲۵۷ ۹.۷۳ % ۹۵,۸۷۲ ۱.۲۱ % ۱,۱۴۱,۴۵۷ ۱۴.۳۶ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۳۸۵,۱۱۷ ۱۷.۵۳ % ۳,۲۰۹,۳۷۷ ۴۰.۶۱ % ۲,۵۲۱,۱۶۱ ۳۱.۹ % ۷۲۲,۶۳۴ ۹.۱۴ % ۶۴,۲۷۴ ۰.۸۱ % ۱,۱۶۴,۶۸۰ ۱۴.۷۴ %