ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/03/04 407,452 7.36 % 5,011,140 90.54 % 104,480 1.89 % 9,347 0.17 % 2,484 0.04 % 394,733 7.13 %
2 1398/03/03 406,982 7.34 % 5,007,857 90.31 % 120,422 2.17 % 2,784 0.05 % 6,836 0.12 % 393,840 7.1 %
3 1398/03/02 406,982 7.34 % 5,006,063 90.31 % 120,389 2.17 % 2,784 0.05 % 6,845 0.12 % 393,840 7.11 %
4 1398/03/01 406,982 7.33 % 5,003,478 90.07 % 129,334 2.33 % 8,461 0.15 % 6,853 0.12 % 393,840 7.09 %
5 1398/02/31 408,193 7.23 % 4,999,844 88.57 % 229,028 4.06 % 2,651 0.05 % 5,627 0.1 % 395,282 7 %
6 1398/02/30 408,401 7.23 % 4,998,619 88.46 % 233,452 4.13 % 7,951 0.14 % 2,526 0.04 % 395,759 7 %
7 1398/02/29 406,175 7.18 % 4,997,177 88.34 % 233,388 4.13 % 17,610 0.31 % 2,534 0.04 % 393,924 6.96 %
8 1398/02/28 408,516 7.22 % 4,991,958 88.19 % 233,324 4.12 % 23,849 0.42 % 2,536 0.04 % 396,241 7 %
9 1398/02/27 407,193 7.19 % 4,989,619 88.15 % 234,154 4.14 % 26,584 0.47 % 2,544 0.04 % 395,009 6.98 %