صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۴۳,۹۹۵ ۲.۸ ۲۸۹,۲۱۶ ۵.۴۳ ۲۲۳,۵۷۵ ۴.۳۴ ۲۲۳,۸۹۸ ۴.۳۸
اوراق ۳,۶۸۵,۰۳۲ ۴۲.۳۱ ۴,۴۹۶,۸۲۰ ۸۴.۵ ۴,۰۸۸,۰۰۳ ۷۹.۳۶ ۳,۹۸۰,۷۳۰ ۷۸.۰۱
وجه نقد ۳,۲۴۷,۸۹۲ ۳۷.۲۹ ۴۰۳,۹۴۱ ۷.۵۹ ۷۲۲,۱۸۸ ۱۴.۰۲ ۷۱۱,۹۸۳ ۱۳.۹۵
سایر دارایی ها ۷۵,۸۳۳ ۰.۸۷ ۹۳,۳۲۰ ۱.۷۵ ۸۶,۸۸۶ ۱.۶۸ ۷۶,۸۷۶ ۱.۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۳۷,۲۶۶ ۲.۷۲ ۲۸۵,۲۹۰ ۵.۳۶ ۲۲۳,۵۷۵ ۴.۳۴ ۲۲۳,۸۹۸ ۴.۳۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد