صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۴۰,۷۶۰ ۳.۴ ۲۲۴,۰۴۷ ۵.۱۷ ۲۲۵,۱۳۴ ۵.۴۱ ۲۲۷,۰۴۶ ۵.۵۱
اوراق ۳,۶۳۸,۷۹۹ ۵۱.۳۹ ۳,۳۹۴,۴۴۴ ۷۸.۳۶ ۳,۳۴۹,۶۴۱ ۸۰.۴۴ ۳,۲۴۹,۳۵۶ ۷۸.۹۱
وجه نقد ۳,۰۹۵,۷۶۶ ۴۳.۷۲ ۶۳۵,۴۵۹ ۱۴.۶۷ ۵۴۷,۱۰۳ ۱۳.۱۴ ۵۰۸,۲۹۹ ۱۲.۳۴
سایر دارایی ها ۷۴,۴۲۱ ۱.۰۵ ۳۳,۵۵۰ ۰.۷۷ ۳۰,۶۰۴ ۰.۷۳ ۱۱۱,۱۴۰ ۲.۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۳۴,۳۴۳ ۳.۳۱ ۲۲۴,۰۴۷ ۵.۱۷ ۲۲۵,۱۳۴ ۵.۴۱ ۲۲۷,۰۴۶ ۵.۵۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد