ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 242,620 2.74 453,312 7.29 431,617 7.53 407,452 7.36
اوراق 3,658,571 41.36 4,679,307 75.32 4,960,154 86.62 5,011,140 90.53
وجه نقد 3,342,142 37.78 830,695 13.37 202,419 3.53 9,347 0.16
سایر دارایی ها 75,153 0.84 18,477 0.29 15,076 0.26 2,484 0.04
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 235,787 2.66 434,933 7 420,394 7.34 394,733 7.13
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد