صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۴۰,۹۹۷ ۳.۳۸ ۲۲۳,۰۷۳ ۴.۸۷ ۲۲۲,۸۵۲ ۵.۰۶ ۲۲۴,۲۷۰ ۵.۲
اوراق ۳,۶۴۳,۱۵۲ ۵۱.۱۴ ۳,۵۴۹,۳۲۰ ۷۷.۴۲ ۳,۳۸۵,۴۸۵ ۷۶.۸ ۳,۳۴۴,۹۶۵ ۷۷.۵۸
وجه نقد ۳,۱۳۳,۶۹۸ ۴۳.۹۹ ۶۸۵,۱۰۴ ۱۴.۹۴ ۶۸۱,۳۶۱ ۱۵.۴۶ ۶۸۰,۴۲۲ ۱۵.۷۸
سایر دارایی ها ۷۴,۵۸۵ ۱.۰۵ ۸۷,۱۸۳ ۱.۹ ۶۴,۲۵۱ ۱.۴۶ ۶۴,۱۱۴ ۱.۴۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۳۴,۴۸۳ ۳.۲۹ ۲۲۳,۰۷۳ ۴.۸۷ ۲۲۲,۸۵۲ ۵.۰۶ ۲۲۴,۲۷۰ ۵.۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد