ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 244,086 2.77 437,716 7.49 408,718 7.41 283,315 5.19
اوراق 3,670,333 41.66 4,843,892 82.95 4,997,039 90.69 5,008,915 91.84
وجه نقد 3,312,779 37.6 330,857 5.66 6,024 0.1 14,792 0.27
سایر دارایی ها 74,832 0.84 21,361 0.36 30,210 0.54 175,239 3.21
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 237,205 2.69 423,936 7.26 396,256 7.19 278,390 5.1
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد