صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۴۳,۵۳۶ ۳.۳۶ ۲۲۲,۸۷۲ ۴.۵۴ ۲۲۳,۴۰۲ ۴.۷۵ ۲۲۳,۶۵۳ ۴.۸۱
اوراق ۳,۶۸۶,۴۱۳ ۵۰.۹۷ ۳,۸۶۹,۰۷۹ ۷۸.۸۵ ۳,۶۳۴,۰۳۳ ۷۷.۳۷ ۳,۲۰۹,۸۵۹ ۶۹.۱۲
وجه نقد ۳,۱۹۳,۳۹۱ ۴۴.۱۵ ۷۰۶,۵۷۷ ۱۴.۴ ۶۸۴,۰۴۲ ۱۴.۵۶ ۶۸۰,۶۲۸ ۱۴.۶۵
سایر دارایی ها ۷۶,۳۸۵ ۱.۰۵ ۹۷,۴۸۱ ۱.۹۸ ۱۲۸,۷۲۲ ۲.۷۴ ۴۶۴,۴۰۵ ۱۰
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۳۶,۹۵۰ ۳.۲۷ ۲۲۲,۸۷۲ ۴.۵۴ ۲۲۳,۴۰۲ ۴.۷۵ ۲۲۳,۶۵۳ ۴.۸۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد