صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۵۳,۶۱۱ ۳.۶۵ ۷۵۳,۸۴۴ ۱۲.۱۷ ۱,۳۷۴,۴۴۱ ۱۸.۳۹ ۱,۳۳۵,۶۲۵ ۱۶.۵۶
اوراق ۳,۵۹۰,۴۴۸ ۵۱.۷۴ ۲,۹۰۰,۵۳۴ ۴۶.۸۳ ۳,۳۷۱,۳۸۱ ۴۵.۱ ۶,۱۲۵,۵۷۷ ۷۵.۹۶
وجه نقد ۲,۹۳۴,۶۴۱ ۴۲.۲۹ ۶۶۹,۳۵۹ ۱۰.۸۱ ۵۶۸,۹۶۸ ۷.۶۱ ۴۶۱,۱۱۵ ۵.۷۲
سایر دارایی ها ۷۱,۸۵۳ ۱.۰۴ ۲۷,۰۴۴ ۰.۴۴ ۵۳,۳۷۵ ۰.۷۱ ۵۹,۳۷۸ ۰.۷۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۴۰,۶۶۴ ۳.۴۷ ۵۷۰,۳۱۳ ۹.۲۱ ۱,۱۵۶,۷۵۳ ۱۵.۴۷ ۱,۱۴۲,۸۳۱ ۱۴.۱۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد