ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 229,486 2.54 560,748 6.7 377,100 4.71 379,949 4.82
اوراق 3,605,644 40 6,679,405 79.81 6,031,408 75.36 4,853,048 61.66
وجه نقد 3,463,835 38.43 1,051,380 12.56 1,470,466 18.37 2,583,226 32.82
سایر دارایی ها 77,573 0.86 116,895 1.39 162,900 2.03 93,158 1.18
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 196,829 2.18 120,245 1.43 353,221 4.41 379,949 4.82
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد