صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۳۸,۹۳۶ ۳.۴۴ ۲۱۵,۲۸۹ ۵.۱۶ ۳۱۵,۹۳۰ ۶.۴۱ ۳۳۱,۰۳۶ ۶.۵۶
اوراق ۳,۶۰۵,۱۱۰ ۵۱.۸۷ ۲,۷۲۲,۰۶۱ ۶۵.۱۸ ۲,۶۶۲,۶۹۷ ۵۴.۰۴ ۲,۶۵۹,۵۹۰ ۵۲.۷۳
وجه نقد ۲,۹۸۹,۴۰۰ ۴۳.۰۱ ۷۶۰,۱۹۷ ۱۸.۲ ۷۷۰,۲۸۶ ۱۵.۶۳ ۶۷۶,۹۸۲ ۱۳.۴۲
سایر دارایی ها ۷۲,۸۲۱ ۱.۰۵ ۲۵,۸۷۲ ۰.۶۲ ۱۲,۳۷۵ ۰.۲۵ ۸,۵۶۳ ۰.۱۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۳۰,۴۶۸ ۳.۳۲ ۱۳۷,۹۶۰ ۳.۳ ۱۹۸,۱۵۷ ۴.۰۲ ۲۰۴,۲۱۵ ۴.۰۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد