صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ 27-08-1396
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ 27-08-96 به شرح ذیل می باشد:
متن خبر

سرکار خانم افسانه ابراهیمی رئیس مجمع به نمایندگی از مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی؛ جناب آقای رسول رحیم¬نیا ناظر مجمع به نمایندگی از مدیر صندوق؛ سرکار خانم خاطره پهلوان ناظر مجمع به نمایندگی از متولی صندوق؛ سرکار خانم حمیدیان دبیر مجمع.

پیوست
مشاهده پیوست