صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تاييد صورتجلسه مجمع مورخ94/05/14 توسط سازمان بورس
منبع -
مقدمه مجمع مورخ&NAV; 94/05/14 در خصوص تغيير مفاد اميدنامه صندوق به شرح پيوست مورد تاييد سازمان بورس قرار گرفت
متن خبر

مجمع مورخ  94/05/14 در خصوص تغيير مفاد اميدنامه صندوق به شرح پيوست مورد تاييد سازمان بورس قرار گرفت

پیوست
مشاهده پیوست