صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر جلسه مجمع مورخ 1393/07/12 در خصوص فهرست مجاز برای سرمایه گذاری صندوق
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت در روز شنبه مورخ 1393/07/12 در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح پیوست تصمیم گیری گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست