صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تغییر در بند 4-2 امیدنامه صندوق اندوخته ملت
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت در روز يكشنبه مورخ 1392/12/25 راس ساعت 15:00 در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت با حضور اكثريت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح پیوست تصمیم گیری گردید:
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست