صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت
منبع -
مقدمه آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت
متن خبر

 مجمع صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت در روز یکشنبه 1399/05/19 ساعت 15 در خصوص تغییر متولی صورت می پذیرد.

پیوست