صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تصویب مصوبات مجمع مورخ 1398/11/26
منبع -
مقدمه تصویب مصوبات مجمع مورخ 1398/11/26
متن خبر

مطابق با مصوبات مجمع مورخ 1398/11/26 مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال تمدید گردید.

پیوست
مشاهده پیوست