اساسنامه صندوق


اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1395/12/18 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/04/27 تغییرات اساسنامه مصوب مجمع 19-03-1397 در خصوص تغییر روز کاری و تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال تغییرات اساس نامه
1396/12/08 تغییر مدیر ثبت صندوق مصوب مجمع 07-11-1396 تغییرات اساس نامه
1396/10/16 تغییرات اساسنامه مصوب مجمع 06-10-1396 تغییرات اساس نامه
1396/04/11 تغییرات اساسنامه مصوب مجمع 26-01-1396 در خصوص مدت فعالیت تغییرات اساس نامه
1392/09/09 امکان مشارکت صندوق درفعالیت تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار تغییرات اساس نامه