امیدنامه صندوق


امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1395/12/18 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/22 تغییرات امیدنامه مصوب مجمع 28-01-1398در خصوص تغییر کارمزد مدیر، افزایش حق الزحمه حسابرس، اصلاح نحوه محاسبه هزینه های نرم افزار، تغییر نشانی تارنما و حذف بخش ثابت کارمزد صدور و ابطال واحدهای صندوق تغییرات امیدنامه
1397/03/12 تغییرات امیدنامه مصوب مجمع 28-01-1397در خصوص اصلاح نصاب دارایی ها و کاهش سقف واحدهای سرمایه گذاری تغییرات امیدنامه
1396/12/23 تغییرات امیدنامه مصوب مجمع 23-12-1396در خصوص کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات امیدنامه
1396/12/08 تغییرات امیدنامه مصوب مجمع 07-11-96 تغییرات امیدنامه
1396/08/24 تغییرات امیدنامه مصوب مجمع 12-07-1396 تغییرات امیدنامه
1396/02/04 تغییر حق الزحمه متولی و حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق تغییرات امیدنامه
1395/04/30 تغییر مقاطع تقسیم سود و نرخ بازدهی تضمین شده سالانه تغییرات امیدنامه
1394/09/09 انتخاب حسابرس و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار تغییرات امیدنامه
1394/09/02 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری به 20 میلیون واحد تغییرات امیدنامه
1394/07/01 تغییر نوع صندوق و تغییر هزینه ها تغییرات امیدنامه
1394/06/30 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق و تغییر حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق تغییرات امیدنامه
1393/12/16 تغییر ضامن سودآوری و افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری تغییرات امیدنامه
1393/12/11 تغییرات امیدنامه
1393/10/10 تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه