صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۳۹۱,۰۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵,۶۰۸,۹۶۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۴۴۵,۱۷۲,۸۳۳,۱۹۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۴۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۳۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۴۹۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۵
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱,۰۱۳,۴۹۴ ۱,۰۱۲,۳۳۰ ۳,۱۶۹ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۲,۷۵۳,۹۹۸ ۴,۳۹۱,۰۳۱ ۴,۴۴۵,۱۷۲,۸۳۳,۱۹۱
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱,۰۱۳,۱۵۴ ۱,۰۱۱,۹۹۰ ۳,۱۴۶ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۱,۳۵۵ ۷۲,۷۵۳,۹۹۸ ۴,۳۹۱,۰۳۱ ۴,۴۴۳,۶۷۸,۰۱۴,۸۲۵
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱,۰۱۲,۷۳۹ ۱,۰۱۱,۵۷۵ ۳,۰۸۵ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۱۴,۶۱۴ ۷۲,۷۵۲,۶۴۳ ۴,۳۹۲,۳۸۶ ۴,۴۴۳,۲۲۶,۶۰۹,۶۸۶
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱,۰۱۲,۳۲۰ ۱,۰۱۱,۱۵۹ ۳,۰۲۴ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۱,۵۸۸ ۷۲,۷۳۸,۰۲۹ ۴,۴۰۷,۰۰۰ ۴,۴۵۶,۱۷۸,۲۹۷,۰۸۶
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱,۰۱۲,۵۲۲ ۱,۰۱۱,۳۶۱ ۲,۹۶۴ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۸,۴۶۶ ۷۲,۷۳۶,۴۴۱ ۴,۴۰۸,۵۸۸ ۴,۴۵۸,۶۷۲,۷۷۳,۵۳۸
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱,۰۱۱,۳۴۴ ۱,۰۱۰,۱۸۵ ۲,۹۰۳ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۴,۶۹۹ ۷۲,۷۲۷,۹۷۵ ۴,۴۱۷,۰۵۴ ۴,۴۶۲,۰۴۳,۶۰۷,۸۵۵
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱,۰۱۰,۹۷۵ ۱,۰۰۹,۸۱۷ ۲,۸۴۰ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۱۲,۰۵۹ ۷۲,۷۲۳,۲۷۶ ۴,۴۲۱,۷۵۳ ۴,۴۶۵,۱۶۲,۲۲۸,۳۸۹
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱,۰۱۰,۰۳۲ ۱,۰۰۸,۸۷۸ ۲,۷۷۵ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۲,۷۱۱,۲۱۷ ۴,۴۳۳,۸۱۲ ۴,۴۷۳,۱۷۳,۶۴۵,۴۲۹
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱,۰۰۹,۴۵۸ ۱,۰۰۸,۳۰۴ ۲,۸۸۸ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۳,۶۴۹ ۷۲,۷۱۱,۲۱۷ ۴,۴۳۳,۸۱۲ ۴,۴۷۰,۶۳۱,۶۲۶,۱۷۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱,۰۰۹,۰۴۵ ۱,۰۰۷,۸۹۲ ۲,۸۲۴ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۲,۷۰۷,۵۶۸ ۴,۴۳۷,۴۶۱ ۴,۴۷۲,۴۸۰,۵۰۶,۰۵۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۰۰۸,۴۷۰ ۱,۰۰۷,۳۱۷ ۲,۹۳۰ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۹,۵۷۱ ۷۲,۷۰۷,۵۶۸ ۴,۴۳۷,۴۶۱ ۴,۴۶۹,۹۲۹,۷۰۸,۶۹۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱,۰۰۸,۰۵۵ ۱,۰۰۶,۹۰۵ ۲,۸۶۳ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۳,۸۶۶ ۷۲,۶۹۷,۹۹۷ ۴,۴۴۷,۰۳۲ ۴,۴۷۷,۷۳۷,۹۱۱,۵۱۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱,۰۰۷,۶۱۳ ۱,۰۰۶,۴۶۳ ۲,۸۵۷ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۶,۶۴۷ ۷۲,۶۹۴,۱۳۱ ۴,۴۵۰,۸۹۸ ۴,۴۷۹,۶۶۴,۹۰۸,۰۲۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱,۰۰۷,۰۶۷ ۱,۰۰۵,۹۱۹ ۵,۸۹۷ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۹,۱۷۳ ۷۲,۶۸۷,۴۸۴ ۴,۴۵۷,۵۴۵ ۴,۴۸۳,۹۲۷,۹۸۱,۹۸۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱,۰۰۶,۶۰۹ ۱,۰۰۵,۴۶۳ ۲,۷۳۰ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۲,۶۷۸,۳۱۱ ۴,۴۶۶,۷۱۸ ۴,۴۹۱,۱۱۷,۸۵۹,۷۲۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱,۰۰۶,۰۰۴ ۱,۰۰۴,۸۴۰ ۲,۹۰۹ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۱,۶۷۵ ۷۲,۶۷۸,۳۱۱ ۴,۴۶۶,۷۱۸ ۴,۴۸۸,۳۳۷,۲۲۵,۸۴۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱,۰۰۵,۶۰۳ ۱,۰۰۴,۴۳۹ ۲,۸۴۳ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۴,۶۲۴ ۷۲,۶۷۶,۶۳۶ ۴,۴۶۸,۳۹۳ ۴,۴۸۸,۲۲۸,۲۴۲,۳۸۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱,۰۰۵,۱۰۸ ۱,۰۰۳,۹۴۶ ۲,۸۶۳ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۲,۶۷۲,۰۱۲ ۴,۴۷۳,۰۱۷ ۴,۴۹۰,۶۶۶,۰۲۶,۹۵۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱,۰۰۴,۵۲۹ ۱,۰۰۳,۳۶۷ ۳,۰۲۴ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۷,۹۸۶ ۷۲,۶۷۲,۰۱۲ ۴,۴۷۳,۰۱۷ ۴,۴۸۸,۰۷۷,۶۰۴,۰۸۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱,۰۰۴,۱۱۹ ۱,۰۰۲,۹۵۹ ۲,۹۵۴ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۲,۶۶۴,۰۲۶ ۴,۴۸۱,۰۰۳ ۴,۴۹۴,۲۶۲,۹۲۹,۲۸۸