صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۸۶۹,۷۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۱۳۰,۲۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۰۱۹,۸۵۶,۰۵۳,۵۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۰,۴۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۰۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۲۵۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۲
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱,۰۲۰,۴۰۶ ۱,۰۱۹,۰۷۸ ۳,۱۷۵ ۷۹۹ ۷۸,۵۹۰,۳۸۲ ۲,۹۰۴ ۷۰,۷۲۰,۶۶۷ ۷,۸۶۹,۷۱۵ ۸,۰۱۹,۸۵۶,۰۵۳,۵۹۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱,۰۲۰,۵۳۰ ۱,۰۱۹,۱۹۵ ۳,۱۵۷ ۱۱,۱۹۵ ۷۸,۵۸۹,۵۸۳ ۴,۳۸۲ ۷۰,۷۱۷,۷۶۳ ۷,۸۷۱,۸۲۰ ۸,۰۲۲,۹۲۱,۱۶۷,۳۲۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱,۰۱۸,۷۹۴ ۱,۰۱۷,۴۴۶ ۷,۱۷۶ ۲۸,۱۹۹ ۷۸,۵۷۸,۳۸۸ ۶,۳۱۹ ۷۰,۷۱۳,۳۸۱ ۷,۸۶۵,۰۰۷ ۸,۰۰۲,۲۲۰,۲۰۸,۰۹۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱,۰۱۹,۵۱۹ ۱,۰۱۸,۲۹۳ ۷,۲۳۴ ۰ ۷۸,۵۵۰,۱۸۹ ۰ ۷۰,۷۰۷,۰۶۲ ۷,۸۴۳,۱۲۷ ۷,۹۸۶,۶۰۵,۰۷۴,۵۳۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱,۰۱۸,۴۵۶ ۱,۰۱۷,۲۳۶ ۳,۰۲۲ ۰ ۷۸,۵۵۰,۱۸۹ ۰ ۷۰,۷۰۷,۰۶۲ ۷,۸۴۳,۱۲۷ ۷,۹۷۸,۳۰۷,۴۰۴,۰۲۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱,۰۱۸,۰۵۹ ۱,۰۱۶,۸۳۹ ۳,۰۱۷ ۰ ۷۸,۵۵۰,۱۸۹ ۶,۸۴۸ ۷۰,۷۰۷,۰۶۲ ۷,۸۴۳,۱۲۷ ۷,۹۷۵,۱۹۶,۱۴۴,۲۰۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱,۰۱۷,۶۶۱ ۱,۰۱۶,۴۴۳ ۳,۰۰۹ ۴۰,۲۸۷ ۷۸,۵۵۰,۱۸۹ ۷۸۴ ۷۰,۷۰۰,۲۱۴ ۷,۸۴۹,۹۷۵ ۷,۹۷۹,۰۵۱,۲۲۸,۵۶۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱,۰۱۷,۲۶۵ ۱,۰۱۶,۰۴۱ ۳,۰۱۹ ۴۵,۱۸۹ ۷۸,۵۰۹,۹۰۲ ۴,۲۵۹ ۷۰,۶۹۹,۴۳۰ ۷,۸۱۰,۴۷۲ ۷,۹۳۵,۷۵۸,۵۸۱,۴۲۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱,۰۱۵,۲۸۸ ۱,۰۱۴,۰۶۹ ۳,۱۰۶ ۴۲,۵۱۷ ۷۸,۴۶۴,۷۱۳ ۷,۴۶۸ ۷۰,۶۹۵,۱۷۱ ۷,۷۶۹,۵۴۲ ۷,۸۷۸,۸۵۲,۱۴۹,۸۸۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۰۱۴,۵۴۴ ۱,۰۱۳,۲۸۵ ۳,۱۱۵ ۱۳۳,۲۴۱ ۷۸,۴۲۲,۱۹۶ ۱۰,۴۶۴ ۷۰,۶۸۷,۷۰۳ ۷,۷۳۴,۴۹۳ ۷,۸۳۷,۲۴۵,۷۰۴,۱۲۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۰۱۳,۸۷۸ ۱,۰۱۲,۵۳۸ ۳,۱۵۹ ۱۳۲,۰۶۹ ۷۸,۲۸۸,۹۵۵ ۴,۶۴۱ ۷۰,۶۷۷,۲۳۹ ۷,۶۱۱,۷۱۶ ۷,۷۰۷,۱۴۹,۸۱۲,۸۴۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۰۱۱,۳۴۲ ۱,۰۰۹,۹۸۳ ۸,۳۳۴ ۰ ۷۸,۱۵۶,۸۸۶ ۰ ۷۰,۶۷۲,۵۹۸ ۷,۴۸۴,۲۸۸ ۷,۵۵۹,۰۰۴,۶۴۵,۱۲۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱,۰۰۸,۵۸۲ ۱,۰۰۷,۲۴۰ ۸,۳۱۷ ۰ ۷۸,۱۵۶,۸۸۶ ۱,۲۷۰ ۷۰,۶۷۲,۵۹۸ ۷,۴۸۴,۲۸۸ ۷,۵۳۸,۴۷۷,۱۹۸,۹۱۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱,۰۰۸,۱۹۰ ۱,۰۰۶,۸۴۹ ۸,۳۱۰ ۲۷,۵۴۴ ۷۸,۱۵۶,۸۸۶ ۳,۹۱۵ ۷۰,۶۷۱,۳۲۸ ۷,۴۸۵,۵۵۸ ۷,۵۳۶,۸۲۸,۶۷۱,۵۹۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱,۰۰۷,۷۹۷ ۱,۰۰۶,۴۵۳ ۸,۳۳۰ ۵۹,۹۸۹ ۷۸,۱۲۹,۳۴۲ ۷,۵۰۶ ۷۰,۶۶۷,۴۱۳ ۷,۴۶۱,۹۲۹ ۷,۵۱۰,۰۷۸,۷۷۷,۰۳۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱,۰۰۷,۶۷۸ ۱,۰۰۶,۳۲۳ ۸,۳۲۰ ۷۸,۳۶۸ ۷۸,۰۶۹,۳۵۳ ۲,۸۴۳ ۷۰,۶۵۹,۹۰۷ ۷,۴۰۹,۴۴۶ ۷,۴۵۶,۲۹۸,۵۸۰,۶۵۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱,۰۰۷,۳۲۸ ۱,۰۰۵,۹۵۹ ۸,۳۷۷ ۷۰۸,۶۷۳ ۷۷,۹۹۰,۹۸۵ ۱۴,۱۰۴ ۷۰,۶۵۷,۰۶۴ ۷,۳۳۳,۹۲۱ ۷,۳۷۷,۶۲۴,۳۱۵,۷۸۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱,۰۰۶,۴۰۱ ۱,۰۰۴,۸۵۸ ۹,۴۲۳ ۸۶,۴۱۲ ۷۷,۲۸۲,۳۱۲ ۲۳,۰۰۲ ۷۰,۶۴۲,۹۶۰ ۶,۶۳۹,۳۵۲ ۶,۶۷۱,۶۰۵,۰۸۷,۳۸۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱,۰۰۶,۱۱۶ ۱,۰۰۴,۵۵۹ ۹,۲۶۵ ۰ ۷۷,۱۹۵,۹۰۰ ۰ ۷۰,۶۱۹,۹۵۸ ۶,۵۷۵,۹۴۲ ۶,۶۰۵,۹۱۹,۴۷۳,۶۹۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱,۰۰۳,۶۷۷ ۱,۰۰۲,۱۰۹ ۹,۲۵۹ ۰ ۷۷,۱۹۵,۹۰۰ ۱۳,۲۸۲ ۷۰,۶۱۹,۹۵۸ ۶,۵۷۵,۹۴۲ ۶,۵۸۹,۸۱۳,۱۹۰,۱۶۴