صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۳۸,۱۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵,۹۶۱,۸۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۰۳۸,۱۸۳,۰۱۶,۴۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۲۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۵,۹۷۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱,۰۱۶,۲۷۸ ۱,۰۱۵,۰۴۲ ۴,۰۲۴- ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۶,۹۳۰ ۷۳,۱۱۷,۳۹۹ ۴,۰۳۸,۱۸۴ ۴,۰۹۸,۹۲۵,۳۸۰,۱۳۳
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱,۰۰۱,۲۳۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۲۴- ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۶,۹۳۰ ۷۳,۱۱۷,۳۹۹ ۴,۰۳۸,۱۸۴ ۴,۰۳۸,۱۸۳,۰۱۶,۴۰۵
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱,۰۱۵,۵۷۲ ۱,۰۱۴,۳۰۵ ۳,۶۸۱- ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۴,۸۳۶ ۷۳,۱۰۳,۵۳۹ ۴,۰۴۵,۱۱۴ ۴,۱۰۲,۹۸۰,۷۶۹,۶۷۷
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱,۰۱۵,۰۷۴ ۱,۰۱۳,۸۰۹ ۳,۶۸۶- ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۳,۰۹۸,۷۰۳ ۴,۰۴۹,۹۵۰ ۴,۱۰۵,۸۷۶,۵۸۱,۱۲۷
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۰۱۴,۵۱۱ ۱,۰۱۳,۲۴۹ ۲,۴۷۱- ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۳,۰۵۳ ۷۳,۰۹۸,۷۰۳ ۴,۰۴۹,۹۵۰ ۴,۱۰۳,۶۰۷,۹۹۵,۲۵۲
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۰۱۴,۰۸۴ ۱,۰۱۲,۸۲۳ ۲,۵۲۸- ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۷,۲۵۹ ۷۳,۰۹۵,۶۵۰ ۴,۰۵۳,۰۰۳ ۴,۱۰۴,۹۷۴,۱۰۳,۰۴۱
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۰۱۳,۵۸۷ ۱,۰۱۲,۳۲۹ ۲,۵۱۴- ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۵,۲۰۹ ۷۳,۰۸۸,۳۹۱ ۴,۰۶۰,۲۶۲ ۴,۱۱۰,۳۱۹,۹۱۵,۹۸۳
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱,۰۱۳,۰۹۴ ۱,۰۱۱,۸۳۷ ۲,۰۷۵- ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۲,۷۵۲ ۷۳,۰۸۳,۱۸۲ ۴,۰۶۵,۴۷۱ ۴,۱۱۳,۵۹۴,۸۰۵,۷۱۵
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱,۰۱۲,۶۰۰ ۱,۰۱۱,۳۴۵ ۲,۸۲۴- ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۱,۶۵۱ ۷۳,۰۸۰,۴۳۰ ۴,۰۶۸,۲۲۳ ۴,۱۱۴,۳۷۵,۰۶۹,۶۸۳
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱,۰۱۳,۲۷۴ ۱,۰۱۲,۰۲۲ ۱,۶۲۹- ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۶,۲۸۷ ۷۳,۰۷۸,۷۷۹ ۴,۰۶۹,۸۷۴ ۴,۱۱۸,۸۰۰,۵۳۵,۶۵۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱,۰۱۲,۶۲۳ ۱,۰۱۱,۳۷۶ ۱,۶۸۴- ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۳,۰۷۲,۴۹۲ ۴,۰۷۶,۱۶۱ ۴,۱۲۲,۵۳۲,۳۱۸,۵۱۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱,۰۱۲,۱۲۸ ۱,۰۱۰,۸۸۲ ۱,۷۴۲- ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۳,۶۳۹ ۷۳,۰۷۲,۴۹۲ ۴,۰۷۶,۱۶۱ ۴,۱۲۰,۵۱۹,۰۲۸,۱۱۴
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱,۰۱۱,۷۰۵ ۱,۰۱۰,۴۶۰ ۱,۷۹۹- ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۲,۴۲۳ ۷۳,۰۶۸,۸۵۳ ۴,۰۷۹,۸۰۰ ۴,۱۲۲,۴۷۳,۷۸۷,۷۹۶
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱,۰۱۱,۲۸۲ ۱,۰۱۰,۰۳۸ ۱,۸۵۷- ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۵,۳۲۵ ۷۳,۰۶۶,۴۳۰ ۴,۰۸۲,۲۲۳ ۴,۱۲۳,۱۹۸,۵۵۰,۵۰۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱,۰۱۱,۱۵۱ ۱,۰۰۹,۸۸۸ ۲,۵۵۹ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۳,۰۷۴ ۷۳,۰۶۱,۱۰۵ ۴,۰۸۷,۵۴۸ ۴,۱۲۷,۹۶۶,۰۳۳,۰۲۸
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱,۰۰۹,۱۵۴ ۱,۰۰۷,۸۹۲ ۲,۵۵۷ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۴,۶۱۳ ۷۳,۰۵۸,۰۳۱ ۴,۰۹۰,۶۲۲ ۴,۱۲۲,۹۰۷,۱۷۹,۴۸۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱,۰۰۸,۶۶۱ ۱,۰۰۷,۴۰۱ ۲,۶۲۳ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۱۵,۹۸۲ ۷۳,۰۵۳,۴۱۸ ۴,۰۹۵,۲۳۵ ۴,۱۲۵,۵۴۲,۸۶۸,۱۲۱
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱,۰۰۸,۵۴۷ ۱,۰۰۷,۲۹۲ ۲,۷۱۴ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۳,۰۳۷,۴۳۶ ۴,۱۱۱,۲۱۷ ۴,۱۴۱,۱۹۴,۵۶۱,۶۱۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱,۰۰۷,۵۹۴ ۱,۰۰۶,۳۳۶ ۲,۷۱۴ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۴,۳۷۷ ۷۳,۰۳۷,۴۳۶ ۴,۱۱۱,۲۱۷ ۴,۱۳۷,۲۶۴,۹۴۲,۶۲۳
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱,۰۰۷,۱۷۶ ۱,۰۰۵,۹۱۹ ۲,۷۱۱ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۷,۵۶۹ ۷۳,۰۳۳,۰۵۹ ۴,۱۱۵,۵۹۴ ۴,۱۳۹,۹۵۲,۶۱۶,۶۰۴