صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۴۲۸,۹۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳,۵۷۱,۰۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۶۴۱,۷۱۶,۲۶۴,۵۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۳,۷۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۳,۱۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۹,۱۸۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱,۰۳۳,۷۴۴ ۱,۰۳۳,۱۰۳ ۶,۰۸۴ ۰ ۷۶,۹۰۱,۹۲۶ ۰ ۷۰,۴۷۳,۰۲۴ ۶,۴۲۸,۹۰۲ ۶,۶۴۱,۷۱۶,۲۶۴,۵۵۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۱,۰۳۴,۰۱۶ ۱,۰۳۳,۳۷۱ ۵,۸۳۰ ۰ ۷۶,۹۰۱,۹۲۶ ۷۱۷ ۷۰,۴۷۳,۰۲۴ ۶,۴۲۸,۹۰۲ ۶,۶۴۳,۴۴۲,۶۵۸,۳۶۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱,۰۳۳,۶۵۵ ۱,۰۳۳,۰۱۰ ۵,۸۲۳ ۱۴,۵۱۴ ۷۶,۹۰۱,۹۲۶ ۶,۸۴۹ ۷۰,۴۷۲,۳۰۷ ۶,۴۲۹,۶۱۹ ۶,۶۴۱,۸۶۳,۷۸۰,۵۹۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱,۰۳۳,۲۹۴ ۱,۰۳۲,۶۴۸ ۵,۸۲۳ ۳۰,۸۶۵ ۷۶,۸۸۷,۴۱۲ ۱,۴۲۹ ۷۰,۴۶۵,۴۵۸ ۶,۴۲۱,۹۵۴ ۶,۶۳۱,۶۲۰,۱۱۵,۴۵۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱,۰۳۲,۷۱۸ ۱,۰۳۲,۰۰۴ ۶,۰۹۳ ۳۳,۸۷۱ ۷۶,۸۵۶,۵۴۷ ۲,۲۸۳ ۷۰,۴۶۴,۰۲۹ ۶,۳۹۲,۵۱۸ ۶,۵۹۷,۱۰۴,۵۰۹,۳۴۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱,۰۳۶,۷۹۴ ۱,۰۳۶,۰۴۲ ۵,۹۷۵ ۱۰,۲۸۲ ۷۶,۸۲۲,۶۷۶ ۴,۷۷۱ ۷۰,۴۶۱,۷۴۶ ۶,۳۶۰,۹۳۰ ۶,۵۹۰,۱۸۹,۲۹۵,۹۸۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱,۰۲۷,۸۴۱ ۱,۰۲۷,۱۵۲ ۵,۸۶۴ ۱۹,۴۵۲ ۷۶,۸۱۲,۳۹۴ ۵,۱۶۴ ۷۰,۴۵۶,۹۷۵ ۶,۳۵۵,۴۱۹ ۶,۵۲۷,۹۸۰,۰۷۲,۳۴۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱,۰۲۶,۲۸۳ ۱,۰۲۵,۶۰۱ ۵,۸۷۲ ۰ ۷۶,۷۹۲,۹۴۲ ۰ ۷۰,۴۵۱,۸۱۱ ۶,۳۴۱,۱۳۱ ۶,۵۰۳,۴۶۷,۳۴۸,۸۸۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱,۰۲۶,۶۳۸ ۱,۰۲۵,۹۵۳ ۵,۸۶۳ ۰ ۷۶,۷۹۲,۹۴۲ ۲۹ ۷۰,۴۵۱,۸۱۱ ۶,۳۴۱,۱۳۱ ۶,۵۰۵,۷۰۱,۸۴۳,۵۱۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱,۰۲۶,۲۷۵ ۱,۰۲۵,۵۹۰ ۵,۸۵۶ ۵۴,۰۶۹ ۷۶,۷۹۲,۹۴۲ ۲,۷۴۵ ۷۰,۴۵۱,۷۸۲ ۶,۳۴۱,۱۶۰ ۶,۵۰۳,۴۲۷,۴۲۵,۹۴۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱,۰۲۵,۹۱۰ ۱,۰۲۵,۲۱۹ ۵,۸۹۸ ۸۰۱,۱۴۴ ۷۶,۷۳۸,۸۷۳ ۵,۰۸۸ ۷۰,۴۴۹,۰۳۷ ۶,۲۸۹,۸۳۶ ۶,۴۴۸,۴۶۱,۱۹۹,۷۹۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱,۰۲۱,۸۳۹ ۱,۰۲۱,۰۷۹ ۶,۷۴۵ ۱۷,۷۳۷ ۷۵,۹۳۷,۷۲۹ ۲,۶۴۴ ۷۰,۴۴۳,۹۴۹ ۵,۴۹۳,۷۸۰ ۵,۶۰۹,۵۸۶,۰۵۳,۵۷۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱,۰۱۶,۹۱۳ ۱,۰۱۶,۱۸۳ ۶,۷۵۶ ۱۱۵,۶۵۱ ۷۵,۹۱۹,۹۹۲ ۷۸۴ ۷۰,۴۴۱,۳۰۵ ۵,۴۷۸,۶۸۷ ۵,۵۶۷,۳۴۹,۹۷۴,۵۲۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱,۰۱۷,۷۱۹ ۱,۰۱۶,۹۶۵ ۶,۸۹۲ ۱۴,۹۰۶ ۷۵,۸۰۴,۳۴۱ ۸,۲۰۷ ۷۰,۴۴۰,۵۲۱ ۵,۳۶۳,۸۲۰ ۵,۴۵۴,۸۱۹,۶۱۵,۵۰۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱,۰۱۵,۸۰۸ ۱,۰۱۵,۰۶۵ ۷,۱۹۰ ۰ ۷۵,۷۸۹,۴۳۵ ۰ ۷۰,۴۳۲,۳۱۴ ۵,۳۵۷,۱۲۱ ۵,۴۳۷,۸۲۷,۱۰۴,۶۱۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱,۰۱۲,۹۴۵ ۱,۰۱۲,۲۲۰ ۶,۸۸۷ ۴۹۳ ۷۵,۷۸۹,۴۳۵ ۶۲۷ ۷۰,۴۳۲,۳۱۴ ۵,۳۵۷,۱۲۱ ۵,۴۲۲,۵۸۷,۰۱۰,۱۳۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱,۰۱۲,۵۵۴ ۱,۰۱۱,۸۲۹ ۶,۸۷۸ ۴,۲۷۱ ۷۵,۷۸۸,۹۴۲ ۲,۶۲۰ ۷۰,۴۳۱,۶۸۷ ۵,۳۵۷,۲۵۵ ۵,۴۲۰,۶۲۵,۶۴۹,۲۸۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱,۰۱۲,۱۶۲ ۱,۰۱۱,۴۳۷ ۶,۸۷۳ ۱۰,۵۶۹ ۷۵,۷۸۴,۶۷۱ ۱۱,۷۲۸ ۷۰,۴۲۹,۰۶۷ ۵,۳۵۵,۶۰۴ ۵,۴۱۶,۸۵۶,۷۳۲,۹۵۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱,۰۱۰,۵۰۸ ۱,۰۰۹,۷۹۴ ۶,۸۶۳ ۲۹,۰۴۱ ۷۵,۷۷۴,۱۰۲ ۹,۱۹۱ ۷۰,۴۱۷,۳۳۹ ۵,۳۵۶,۷۶۳ ۵,۴۰۹,۲۲۵,۵۹۹,۱۴۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱,۰۰۶,۴۷۴ ۱,۰۰۵,۷۸۳ ۷,۱۰۴ ۰ ۷۵,۷۴۵,۰۶۱ ۴,۳۱۴ ۷۰,۴۰۸,۱۴۸ ۵,۳۳۶,۹۱۳ ۵,۳۶۷,۷۷۴,۴۴۱,۸۱۶