صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۷۸۲,۰۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵,۲۱۷,۹۷۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۸۳۸,۶۲۵,۴۶۰,۴۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۰۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۸۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۰۴۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱,۰۱۳,۰۲۴ ۱,۰۱۱,۸۳۶ ۲,۲۰۴ ۶۲۰ ۷۴,۲۷۸,۸۹۶ ۶,۳۳۸ ۷۲,۳۲۳,۶۲۷ ۴,۷۸۲,۰۲۷ ۴,۸۳۸,۶۲۵,۴۶۰,۴۸۸
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱,۰۱۲,۵۲۹ ۱,۰۱۱,۳۴۳ ۲,۲۲۷ ۰ ۷۴,۲۷۸,۲۷۶ ۰ ۷۲,۳۱۷,۲۸۹ ۴,۷۸۷,۷۴۵ ۴,۸۴۲,۰۵۰,۵۱۲,۳۷۲
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱,۰۱۱,۹۳۹ ۱,۰۱۰,۷۵۴ ۲,۲۶۵ ۱۹۴ ۷۴,۲۷۸,۲۷۶ ۵,۵۲۹ ۷۲,۳۱۷,۲۸۹ ۴,۷۸۷,۷۴۵ ۴,۸۳۹,۲۳۱,۸۰۹,۹۷۶
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱,۰۱۱,۵۴۱ ۱,۰۱۰,۳۵۷ ۲,۱۸۰ ۶۱۹ ۷۴,۲۷۸,۰۸۲ ۳,۳۴۶ ۷۲,۳۱۱,۷۶۰ ۴,۷۹۳,۰۸۰ ۴,۸۴۲,۷۲۲,۴۹۱,۰۹۱
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱,۰۱۱,۰۴۶ ۱,۰۰۹,۸۶۳ ۲,۱۹۴ ۰ ۷۴,۲۷۷,۴۶۳ ۰ ۷۲,۳۰۸,۴۱۴ ۴,۷۹۵,۸۰۷ ۴,۸۴۳,۱۰۹,۸۳۲,۹۳۱
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱,۰۱۰,۳۵۸ ۱,۰۰۹,۱۷۵ ۲,۴۶۵ ۰ ۷۴,۲۷۷,۴۶۳ ۰ ۷۲,۳۰۸,۴۱۴ ۴,۷۹۵,۸۰۷ ۴,۸۳۹,۸۰۷,۴۴۴,۷۱۶
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱,۰۰۹,۹۶۳ ۱,۰۰۸,۷۷۹ ۲,۴۵۲ ۳۹۵ ۷۴,۲۷۷,۴۶۳ ۷,۳۹۹ ۷۲,۳۰۸,۴۱۴ ۴,۷۹۵,۸۰۷ ۴,۸۳۷,۹۱۰,۰۲۹,۹۰۰
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱,۰۰۹,۵۶۵ ۱,۰۰۸,۳۸۴ ۲,۴۴۶ ۱,۳۸۴ ۷۴,۲۷۷,۰۶۸ ۳,۰۳۷ ۷۲,۳۰۱,۰۱۵ ۴,۸۰۲,۸۱۱ ۴,۸۴۳,۰۷۶,۰۷۸,۴۲۸
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱,۰۰۹,۰۷۲ ۱,۰۰۷,۸۹۱ ۲,۵۱۴ ۰ ۷۴,۲۷۵,۶۸۴ ۰ ۷۲,۲۹۷,۹۷۸ ۴,۸۰۴,۴۶۴ ۴,۸۴۲,۳۷۶,۳۵۳,۶۲۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۰۰۸,۴۷۸ ۱,۰۰۷,۲۹۷ ۲,۷۰۰ ۱,۷۰۷ ۷۴,۲۷۵,۶۸۴ ۴,۳۵۶ ۷۲,۲۹۷,۹۷۸ ۴,۸۰۴,۴۶۴ ۴,۸۳۹,۵۲۴,۲۴۲,۴۵۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱,۰۰۸,۰۸۴ ۱,۰۰۶,۹۰۵ ۲,۶۹۷ ۲,۱۱۱ ۷۴,۲۷۳,۹۷۷ ۸,۶۳۳ ۷۲,۲۹۳,۶۲۲ ۴,۸۰۷,۱۱۳ ۴,۸۴۰,۳۰۳,۷۹۶,۳۳۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱,۰۰۷,۵۸۹ ۱,۰۰۶,۴۱۱ ۲,۷۹۳ ۹۸۶ ۷۴,۲۷۱,۸۶۶ ۵,۰۱۵ ۷۲,۲۸۴,۹۸۹ ۴,۸۱۳,۶۳۵ ۴,۸۴۴,۴۹۵,۱۴۱,۹۴۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱,۰۰۷,۰۹۴ ۱,۰۰۵,۹۱۸ ۲,۹۹۹ ۹۷۰ ۷۴,۲۷۰,۸۸۰ ۰ ۷۲,۲۷۹,۹۷۴ ۴,۸۱۷,۶۶۴ ۴,۸۴۶,۱۷۳,۹۲۷,۵۶۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱,۰۰۶,۶۱۸ ۱,۰۰۵,۴۲۵ ۶,۰۷۷ ۲,۵۰۴ ۷۴,۲۶۹,۹۱۰ ۵,۶۰۷ ۷۲,۲۷۹,۹۷۴ ۴,۸۱۶,۶۹۴ ۴,۸۴۲,۸۲۶,۴۸۵,۶۵۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱,۰۰۶,۱۲۵ ۱,۰۰۴,۹۳۳ ۶,۱۱۱ ۲,۷۸۷ ۷۴,۲۶۷,۴۰۶ ۷,۹۳۲ ۷۲,۲۷۴,۳۶۷ ۴,۸۱۹,۷۹۷ ۴,۸۴۳,۵۷۴,۶۹۹,۱۲۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱,۰۰۵,۶۲۸ ۱,۰۰۴,۴۳۹ ۶,۱۵۴ ۰ ۷۴,۲۶۴,۶۱۹ ۱۹,۰۰۷ ۷۲,۲۶۶,۴۳۵ ۴,۸۲۴,۹۴۲ ۴,۸۴۶,۳۶۱,۲۱۷,۲۸۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱,۰۰۵,۰۲۷ ۱,۰۰۳,۸۴۴ ۶,۴۹۲ ۱,۵۰۲ ۷۴,۲۶۴,۶۱۹ ۰ ۷۲,۲۴۷,۴۲۸ ۴,۸۴۳,۹۴۹ ۴,۸۶۲,۵۷۱,۲۶۴,۴۵۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱,۰۰۴,۶۳۶ ۱,۰۰۳,۴۵۳ ۶,۴۸۱ ۱,۴۰۶ ۷۴,۲۶۳,۱۱۷ ۶,۹۴۰ ۷۲,۲۴۷,۴۲۸ ۴,۸۴۲,۴۴۷ ۴,۸۵۹,۱۶۷,۶۷۴,۶۵۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱,۰۰۴,۱۴۰ ۱,۰۰۲,۹۵۹ ۶,۵۶۲ ۴,۳۵۳ ۷۴,۲۶۱,۷۱۱ ۱۶,۴۱۶ ۷۲,۲۴۰,۴۸۸ ۴,۸۴۷,۹۸۱ ۴,۸۶۲,۳۲۶,۹۵۴,۴۰۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱,۰۰۳,۶۴۵ ۱,۰۰۲,۴۶۶ ۶,۶۲۳ ۴,۴۵۶ ۷۴,۲۵۷,۳۵۸ ۹,۸۵۷ ۷۲,۲۲۴,۰۷۲ ۴,۸۶۰,۰۴۴ ۴,۸۷۲,۰۲۹,۴۸۰,۹۵۶