صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۷۵,۱۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵,۷۲۴,۸۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۳۰۲,۶۷۶,۲۲۰,۱۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۶۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۴۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۲۹۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۳
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱,۰۰۷,۶۳۷ ۱,۰۰۶,۴۳۴ ۱,۸۶۱ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۹,۷۳۰ ۷۲,۸۷۳,۴۸۴ ۴,۲۷۵,۱۶۹ ۴,۳۰۲,۶۷۶,۲۲۰,۱۱۷
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱,۰۰۷,۳۷۷ ۱,۰۰۶,۱۷۸ ۱,۸۰۰ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۱۲,۹۹۶ ۷۲,۸۶۳,۷۵۴ ۴,۲۸۴,۸۹۹ ۴,۳۱۱,۳۷۲,۴۲۳,۰۲۵
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱,۰۰۶,۷۲۴ ۱,۰۰۵,۵۳۱ ۱,۷۳۸ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۴,۸۴۱ ۷۲,۸۵۰,۷۵۸ ۴,۲۹۷,۸۹۵ ۴,۳۲۱,۶۶۵,۹۱۰,۱۶۶
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱,۰۰۶,۱۲۲ ۱,۰۰۴,۹۳۲ ۱,۶۷۵ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۸,۲۹۵ ۷۲,۸۴۵,۹۱۷ ۴,۳۰۲,۷۳۶ ۴,۳۲۳,۹۵۷,۰۶۶,۲۵۷
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱,۰۰۶,۵۱۸ ۱,۰۰۵,۳۲۹ ۲,۲۵۲ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۲,۸۳۷,۶۲۲ ۴,۳۱۱,۰۳۱ ۴,۳۳۴,۰۰۶,۳۱۱,۳۱۹
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱,۰۰۶,۰۳۲ ۱,۰۰۴,۸۴۲ ۲,۱۸۹ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۴,۳۱۹ ۷۲,۸۳۷,۶۲۲ ۴,۳۱۱,۰۳۱ ۴,۳۳۱,۹۰۴,۸۱۵,۲۲۶
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱,۰۰۵,۶۰۴ ۱,۰۰۴,۴۱۵ ۲,۱۲۳ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۱۱,۹۰۲ ۷۲,۸۳۳,۳۰۳ ۴,۳۱۵,۳۵۰ ۴,۳۳۴,۴۰۲,۶۴۰,۵۳۱
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱,۰۰۵,۱۷۳ ۱,۰۰۳,۹۸۷ ۲,۰۵۸ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۹,۰۷۰ ۷۲,۸۲۱,۴۰۱ ۴,۳۲۷,۲۵۲ ۴,۳۴۴,۵۰۶,۷۵۰,۹۱۲
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱,۰۰۴,۷۸۴ ۱,۰۰۳,۶۰۰ ۱,۹۹۳ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۶,۲۳۳ ۷۲,۸۱۲,۳۳۱ ۴,۳۳۶,۳۲۲ ۴,۳۵۱,۹۳۳,۹۹۲,۳۳۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱,۰۰۴,۲۳۵ ۱,۰۰۳,۰۵۴ ۱,۹۲۷ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۱۹,۷۳۶ ۷۲,۸۰۶,۰۹۸ ۴,۳۴۲,۵۵۵ ۴,۳۵۵,۸۱۵,۴۱۳,۳۵۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱,۰۰۳,۶۴۴ ۱,۰۰۲,۴۷۱ ۱,۸۶۰ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۸,۷۷۵ ۷۲,۷۸۶,۳۶۲ ۴,۳۶۲,۲۹۱ ۴,۳۷۳,۰۶۸,۵۶۷,۶۴۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱,۰۰۳,۰۵۷ ۱,۰۰۱,۸۸۶ ۱,۷۹۱ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۲,۷۷۷,۵۸۷ ۴,۳۷۱,۰۶۶ ۴,۳۷۹,۳۰۹,۰۰۸,۸۶۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱,۰۰۱,۶۱۱ ۱,۰۰۰,۴۴۲ ۱,۷۴۳ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۴,۰۶۱ ۷۲,۷۷۷,۵۸۷ ۴,۳۷۱,۰۶۶ ۴,۳۷۲,۹۹۶,۳۹۶,۱۱۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱,۰۱۶,۴۶۸ ۱,۰۱۵,۲۹۹ ۱,۶۷۳ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۳,۶۲۴ ۷۲,۷۷۳,۵۲۶ ۴,۳۷۵,۱۲۷ ۴,۴۴۲,۰۶۲,۵۹۳,۶۶۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱,۰۰۱,۱۶۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۷۳ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۳,۶۲۴ ۷۲,۷۷۳,۵۲۶ ۴,۳۷۵,۱۲۷ ۴,۳۷۵,۱۲۷,۵۲۵,۶۹۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱,۰۱۵,۴۵۶ ۱,۰۱۴,۲۸۹ ۲,۱۸۲ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۴,۵۶۸ ۷۲,۷۶۶,۲۷۸ ۴,۳۷۸,۷۵۱ ۴,۴۴۱,۳۱۹,۴۹۴,۱۱۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱,۰۱۴,۹۷۵ ۱,۰۱۳,۸۰۹ ۲,۱۶۶ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۱,۴۵۸ ۷۲,۷۶۱,۷۱۰ ۴,۳۸۳,۳۱۹ ۴,۴۴۳,۸۴۹,۴۹۷,۱۷۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱,۰۱۴,۴۸۱ ۱,۰۱۳,۳۱۶ ۳,۱۱۹ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۳,۲۶۰ ۷۲,۷۶۰,۲۵۲ ۴,۳۸۴,۷۷۷ ۴,۴۴۳,۱۶۴,۲۰۵,۶۹۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱,۰۱۳,۹۸۷ ۱,۰۱۲,۸۲۳ ۳,۱۳۲ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۲,۹۹۴ ۷۲,۷۵۶,۹۹۲ ۴,۳۸۸,۰۳۷ ۴,۴۴۴,۳۰۳,۸۴۵,۶۶۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱,۰۱۳,۴۹۴ ۱,۰۱۲,۳۳۰ ۳,۱۶۹ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۲,۷۵۳,۹۹۸ ۴,۳۹۱,۰۳۱ ۴,۴۴۵,۱۷۲,۸۳۳,۱۹۱