صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۸۲,۷۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۳۱۷,۲۰۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۷۱۶,۹۲۰,۱۰۲,۶۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۰۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۲۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۳۲۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱,۰۱۰,۰۵۶ ۱,۰۰۹,۲۶۷ ۵۷ ۰ ۷۳,۸۸۰,۰۹۴ ۱,۶۷۵ ۷۰,۱۹۷,۳۰۳ ۳,۶۸۲,۷۹۱ ۳,۷۱۶,۹۲۰,۱۰۲,۶۴۸
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۰۰۹,۴۸۶ ۱,۰۰۸,۷۱۳ ۵۵ ۰ ۷۳,۸۸۰,۰۹۴ ۰ ۷۰,۱۹۵,۶۲۸ ۳,۶۸۴,۴۶۶ ۳,۷۱۶,۵۶۸,۹۹۱,۳۶۳
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۰۰۷,۹۷۹ ۱,۰۰۷,۲۲۰ ۵۳ ۰ ۷۳,۸۸۰,۰۹۴ ۶۹ ۷۰,۱۹۵,۶۲۸ ۳,۶۸۴,۴۶۶ ۳,۷۱۱,۰۶۹,۳۰۲,۶۰۹
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۰۰۷,۴۸۶ ۱,۰۰۶,۷۲۸ ۵۰ ۰ ۷۳,۸۸۰,۰۹۴ ۱۲۸ ۷۰,۱۹۵,۵۵۹ ۳,۶۸۴,۵۳۵ ۳,۷۰۹,۳۲۳,۳۳۲,۰۶۴
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۰۰۶,۹۹۳ ۱,۰۰۶,۲۳۵ ۴۹ ۰ ۷۳,۸۸۰,۰۹۴ ۳,۳۸۵ ۷۰,۱۹۵,۴۳۱ ۳,۶۸۴,۶۶۳ ۳,۷۰۷,۶۳۷,۴۸۰,۰۹۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۰۰۳,۲۲۹ ۱,۰۰۲,۴۹۰ ۴۷ ۰ ۷۳,۸۸۰,۰۹۴ ۰ ۷۰,۱۹۲,۰۴۶ ۳,۶۸۸,۰۴۸ ۳,۶۹۷,۲۳۱,۹۶۶,۷۹۵
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۰۰۲,۷۱۳ ۱,۰۰۱,۹۷۴ ۱۲۴ ۰ ۷۳,۸۸۰,۰۹۴ ۰ ۷۰,۱۹۲,۰۴۶ ۳,۶۸۸,۰۴۸ ۳,۶۹۵,۳۲۹,۶۲۹,۳۵۲
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۰۰۲,۲۱۷ ۱,۰۰۱,۴۷۹ ۱۱۷ ۰ ۷۳,۸۸۰,۰۹۴ ۰ ۷۰,۱۹۲,۰۴۶ ۳,۶۸۸,۰۴۸ ۳,۶۹۳,۵۰۰,۸۹۳,۵۰۷
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۰۰۱,۷۲۱ ۱,۰۰۰,۹۸۳ ۱۱۲ ۰ ۷۳,۸۸۰,۰۹۴ ۰ ۷۰,۱۹۲,۰۴۶ ۳,۶۸۸,۰۴۸ ۳,۶۹۱,۶۷۲,۹۴۷,۱۴۴
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۰۰۱,۲۳۶ ۱,۰۰۰,۴۹۸ ۱۰۶ ۰ ۷۳,۸۸۰,۰۹۴ ۰ ۷۰,۱۹۲,۰۴۶ ۳,۶۸۸,۰۴۸ ۳,۶۸۹,۸۸۴,۵۵۹,۶۹۸
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۰۱۹,۵۲۱ ۱,۰۱۸,۷۸۲ ۱۰۱ ۰ ۷۳,۸۸۰,۰۹۴ ۰ ۷۰,۱۹۲,۰۴۶ ۳,۶۸۸,۰۴۸ ۳,۷۵۷,۳۱۸,۶۰۵,۸۲۵
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۰۰۰,۷۳۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱ ۰ ۷۳,۸۸۰,۰۹۴ ۰ ۷۰,۱۹۲,۰۴۶ ۳,۶۸۸,۰۴۸ ۳,۶۸۸,۰۴۹,۶۸۸,۲۸۹
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱,۰۱۹,۰۲۴ ۱,۰۱۸,۲۸۵ ۹۶ ۰ ۷۳,۸۸۰,۰۹۴ ۳۵۰ ۷۰,۱۹۲,۰۴۶ ۳,۶۸۸,۰۴۸ ۳,۷۵۵,۴۸۵,۶۷۱,۴۳۱
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۰۱۷,۷۲۵ ۱,۰۱۶,۹۹۸ ۱۴۱ ۰ ۷۳,۸۸۰,۰۹۴ ۲,۶۲۵ ۷۰,۱۹۱,۶۹۶ ۳,۶۸۸,۳۹۸ ۳,۷۵۱,۰۹۲,۶۸۷,۳۶۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱,۰۱۷,۸۲۱ ۱,۰۱۷,۱۰۶ ۰ ۰ ۷۳,۸۸۰,۰۹۴ ۲,۶۳۹ ۷۰,۱۸۹,۰۷۱ ۳,۶۹۱,۰۲۳ ۳,۷۵۴,۱۶۲,۸۹۷,۵۳۲
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۰۱۵,۶۳۱ ۱,۰۱۵,۰۰۸ ۰ ۰ ۷۳,۸۸۰,۰۹۴ ۲,۴۳۹ ۷۰,۱۸۶,۴۳۲ ۳,۶۹۳,۶۶۲ ۳,۷۴۹,۰۹۶,۹۷۰,۷۷۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱,۰۱۵,۹۶۲ ۱,۰۱۵,۳۲۷ ۰ ۰ ۷۳,۸۸۰,۰۹۴ ۰ ۷۰,۱۸۳,۹۹۳ ۳,۶۹۶,۱۰۱ ۳,۷۵۲,۷۵۲,۴۱۴,۴۲۴
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱,۰۱۶,۶۴۹ ۱,۰۱۶,۰۰۰ ۰ ۰ ۷۳,۸۸۰,۰۹۴ ۳,۲۴۵ ۷۰,۱۸۳,۹۹۳ ۳,۶۹۶,۱۰۱ ۳,۷۵۵,۲۳۹,۸۷۵,۳۷۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱,۰۱۶,۱۵۰ ۱,۰۱۵,۵۰۲ ۰ ۰ ۷۳,۸۸۰,۰۹۴ ۲,۸۴۵ ۷۰,۱۸۰,۷۴۸ ۳,۶۹۹,۳۴۶ ۳,۷۵۶,۶۹۲,۱۰۵,۶۹۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱,۰۱۵,۶۵۶ ۱,۰۱۵,۰۰۸ ۰ ۰ ۷۳,۸۸۰,۰۹۴ ۲,۱۶۰ ۷۰,۱۷۷,۹۰۳ ۳,۷۰۲,۱۹۱ ۳,۷۵۷,۷۵۲,۹۸۵,۴۷۲