صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۳۵۷,۱۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۶۴۲,۸۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۳۷۵,۲۷۴,۳۶۲,۸۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۰۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۴۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۸۸۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۶
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱,۰۰۴,۰۳۹ ۱,۰۰۲,۴۶۴ ۱,۵۷۵- ۲,۲۱۶ ۷۸,۸۲۸,۲۸۳ ۱۹,۲۵۹ ۷۱,۴۷۱,۱۳۷ ۷,۳۵۷,۱۴۶ ۷,۳۷۵,۲۷۴,۳۶۲,۸۴۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱,۰۰۳,۶۴۴ ۱,۰۰۲,۰۶۷ ۱۲۱ ۰ ۷۸,۸۲۶,۰۶۷ ۰ ۷۱,۴۵۱,۸۷۸ ۷,۳۷۴,۱۸۹ ۷,۳۸۹,۴۳۳,۰۵۴,۸۱۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۱,۰۰۲,۸۸۱ ۱,۰۰۱,۵۶۸ ۱,۰۹۴- ۰ ۷۸,۸۲۶,۰۶۷ ۱,۸۳۹ ۷۱,۴۵۱,۸۷۸ ۷,۳۷۴,۱۸۹ ۷,۳۸۵,۷۴۸,۰۸۹,۵۷۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱,۰۰۲,۵۵۸ ۱,۰۰۱,۲۴۶ ۱,۰۹۵- ۱۱,۶۸۷ ۷۸,۸۲۶,۰۶۷ ۲۹,۰۵۳ ۷۱,۴۵۰,۰۳۹ ۷,۳۷۶,۰۲۸ ۷,۳۸۵,۲۱۸,۶۸۳,۹۴۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱,۰۰۲,۲۴۱ ۱,۰۰۰,۹۳۲ ۱,۰۳۳- ۸,۳۷۰ ۷۸,۸۱۴,۳۸۰ ۲۰,۷۰۵ ۷۱,۴۲۰,۹۸۶ ۷,۳۹۳,۳۹۴ ۷,۴۰۰,۲۸۵,۵۲۷,۱۰۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱,۰۰۱,۷۰۹ ۱,۰۰۰,۴۱۱ ۱,۹۷۸- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۴۸۹,۹۱۷ ۷۱,۴۰۰,۲۸۱ ۷,۴۰۵,۷۲۹ ۷,۴۰۸,۷۷۰,۸۲۷,۸۱۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱,۰۱۷,۷۷۲ ۱,۰۱۶,۵۵۴ ۱,۵۵۳- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۵,۱۲۲ ۷۰,۹۱۰,۳۶۴ ۷,۸۹۵,۶۴۶ ۸,۰۲۶,۳۵۳,۰۳۵,۴۷۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱,۰۰۱,۲۱۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۳- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۵,۱۲۲ ۷۰,۹۱۰,۳۶۴ ۷,۸۹۵,۶۴۶ ۷,۸۹۵,۶۴۸,۵۱۱,۵۸۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱,۰۱۶,۰۵۰ ۱,۰۱۴,۸۰۳ ۲,۲۳۰- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۲,۳۹۴ ۷۰,۹۰۵,۲۴۲ ۷,۹۰۰,۷۶۸ ۸,۰۱۷,۷۲۴,۹۵۷,۰۳۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱,۰۱۵,۵۶۴ ۱,۰۱۴,۳۰۹ ۷۰۳- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۰ ۷۰,۹۰۲,۸۴۸ ۷,۹۰۳,۱۶۲ ۸,۰۱۶,۲۴۹,۸۸۵,۰۵۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱,۰۱۵,۵۳۱ ۱,۰۱۴,۲۲۰ ۵۷۶- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۷۹۰ ۷۰,۹۰۲,۸۴۸ ۷,۹۰۳,۱۶۲ ۸,۰۱۵,۵۴۶,۹۰۱,۶۷۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱,۰۱۵,۳۴۱ ۱,۰۱۳,۹۱۵ ۶۴۱- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۱۲,۹۸۵ ۷۰,۹۰۲,۰۵۸ ۷,۹۰۳,۹۵۲ ۸,۰۱۳,۹۳۳,۲۴۰,۷۸۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱,۰۱۴,۸۰۶ ۱,۰۱۳,۵۴۹ ۹۲۵- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۲,۷۶۸ ۷۰,۸۸۹,۰۷۳ ۷,۹۱۶,۹۳۷ ۸,۰۲۴,۲۰۰,۶۹۸,۶۶۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱,۰۱۴,۲۷۲ ۱,۰۱۳,۰۲۱ ۱,۷۶۸- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۸۹۷ ۷۰,۸۸۶,۳۰۵ ۷,۹۱۹,۷۰۵ ۸,۰۲۲,۸۲۸,۷۲۳,۸۱۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱,۰۱۳,۰۸۱ ۱,۰۱۱,۸۴۲ ۲,۹۹۱- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۸,۳۴۵ ۷۰,۸۸۵,۴۰۸ ۷,۹۲۰,۶۰۲ ۸,۰۱۴,۴۰۱,۶۴۳,۴۹۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱,۰۱۱,۹۵۴ ۱,۰۱۰,۷۲۵ ۳,۳۹۳- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۱۰,۵۵۸ ۷۰,۸۷۷,۰۶۳ ۷,۹۲۸,۹۴۷ ۸,۰۱۳,۹۸۳,۳۹۳,۷۸۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱,۰۱۱,۴۷۹ ۱,۰۱۰,۲۵۲ ۳,۱۴۸- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۰ ۷۰,۸۶۶,۵۰۵ ۷,۹۳۹,۵۰۵ ۸,۰۲۰,۹۰۱,۱۹۸,۵۹۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱,۰۱۰,۷۷۲ ۱,۰۰۹,۵۴۲ ۲,۳۹۹- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۴۹۰ ۷۰,۸۶۶,۵۰۵ ۷,۹۳۹,۵۰۵ ۸,۰۱۵,۲۶۵,۳۴۷,۸۲۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱,۰۱۰,۴۶۵ ۱,۰۰۹,۲۳۶ ۲,۵۷۶- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۶,۹۹۵ ۷۰,۸۶۶,۰۱۵ ۷,۹۳۹,۹۹۵ ۸,۰۱۳,۳۲۷,۴۶۶,۱۶۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱,۰۱۰,۰۰۶ ۱,۰۰۸,۷۷۸ ۲,۵۹۴- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۴,۶۹۲ ۷۰,۸۵۹,۰۲۰ ۷,۹۴۶,۹۹۰ ۸,۰۱۶,۷۵۰,۸۸۰,۶۱۴