صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۹۱۶,۹۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۰۸۳,۰۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۰۲۴,۲۰۰,۶۹۸,۶۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۸۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۵۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۶۲۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱,۰۱۴,۸۰۶ ۱,۰۱۳,۵۴۹ ۹۲۵- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۲,۷۶۸ ۷۰,۸۸۹,۰۷۳ ۷,۹۱۶,۹۳۷ ۸,۰۲۴,۲۰۰,۶۹۸,۶۶۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱,۰۱۴,۲۷۲ ۱,۰۱۳,۰۲۱ ۱,۷۶۸- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۸۹۷ ۷۰,۸۸۶,۳۰۵ ۷,۹۱۹,۷۰۵ ۸,۰۲۲,۸۲۸,۷۲۳,۸۱۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱,۰۱۳,۰۸۱ ۱,۰۱۱,۸۴۲ ۲,۹۹۱- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۸,۳۴۵ ۷۰,۸۸۵,۴۰۸ ۷,۹۲۰,۶۰۲ ۸,۰۱۴,۴۰۱,۶۴۳,۴۹۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱,۰۱۱,۹۵۴ ۱,۰۱۰,۷۲۵ ۳,۳۹۳- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۱۰,۵۵۸ ۷۰,۸۷۷,۰۶۳ ۷,۹۲۸,۹۴۷ ۸,۰۱۳,۹۸۳,۳۹۳,۷۸۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱,۰۱۱,۴۷۹ ۱,۰۱۰,۲۵۲ ۳,۱۴۸- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۰ ۷۰,۸۶۶,۵۰۵ ۷,۹۳۹,۵۰۵ ۸,۰۲۰,۹۰۱,۱۹۸,۵۹۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱,۰۱۰,۷۷۲ ۱,۰۰۹,۵۴۲ ۲,۳۹۹- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۴۹۰ ۷۰,۸۶۶,۵۰۵ ۷,۹۳۹,۵۰۵ ۸,۰۱۵,۲۶۵,۳۴۷,۸۲۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱,۰۱۰,۴۶۵ ۱,۰۰۹,۲۳۶ ۲,۵۷۶- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۶,۹۹۵ ۷۰,۸۶۶,۰۱۵ ۷,۹۳۹,۹۹۵ ۸,۰۱۳,۳۲۷,۴۶۶,۱۶۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱,۰۱۰,۰۰۶ ۱,۰۰۸,۷۷۸ ۲,۵۹۴- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۴,۶۹۲ ۷۰,۸۵۹,۰۲۰ ۷,۹۴۶,۹۹۰ ۸,۰۱۶,۷۵۰,۸۸۰,۶۱۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱,۰۰۹,۴۹۲ ۱,۰۰۸,۲۶۸ ۳,۲۸۶- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۳,۵۲۹ ۷۰,۸۵۴,۳۲۸ ۷,۹۵۱,۶۸۲ ۸,۰۱۷,۴۲۲,۹۷۸,۶۱۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱,۰۰۹,۰۵۴ ۱,۰۰۷,۸۲۵ ۲,۳۸۵- ۰ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۲,۷۵۸ ۷۰,۸۵۰,۷۹۹ ۷,۹۵۵,۲۱۱ ۸,۰۱۷,۴۵۷,۳۶۱,۲۴۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱,۰۰۸,۵۹۷ ۱,۰۰۷,۳۶۰ ۷۰۰- ۱۹۸ ۷۸,۸۰۶,۰۱۰ ۹,۰۹۸ ۷۰,۸۴۸,۰۴۱ ۷,۹۵۷,۹۶۹ ۸,۰۱۶,۵۴۰,۵۰۲,۰۳۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱,۰۰۷,۹۳۶ ۱,۰۰۶,۶۹۸ ۱۱۱- ۰ ۷۸,۸۰۵,۸۱۲ ۰ ۷۰,۸۳۸,۹۴۳ ۷,۹۶۶,۸۶۹ ۸,۰۲۰,۲۳۳,۵۳۳,۳۵۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱,۰۰۷,۶۰۵ ۱,۰۰۶,۳۶۵ ۱۱۸- ۰ ۷۸,۸۰۵,۸۱۲ ۱,۱۰۷ ۷۰,۸۳۸,۹۴۳ ۷,۹۶۶,۸۶۹ ۸,۰۱۷,۵۸۲,۰۹۷,۵۷۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱,۰۰۷,۳۰۰ ۱,۰۰۶,۰۶۱ ۲۹۶- ۵,۴۳۲ ۷۸,۸۰۵,۸۱۲ ۷,۷۶۳ ۷۰,۸۳۷,۸۳۶ ۷,۹۶۷,۹۷۶ ۸,۰۱۶,۲۷۱,۸۲۳,۹۹۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱,۰۰۶,۶۶۸ ۱,۰۰۵,۴۳۱ ۱۵۰- ۳۴,۱۲۳ ۷۸,۸۰۰,۳۸۰ ۴,۵۳۴ ۷۰,۸۳۰,۰۷۳ ۷,۹۷۰,۳۰۷ ۸,۰۱۳,۵۹۱,۹۴۶,۶۱۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱,۰۰۶,۳۰۲ ۱,۰۰۵,۰۵۶ ۱,۷۹۱ ۱۰,۰۹۵ ۷۸,۷۶۶,۲۵۷ ۲۸,۹۱۶ ۷۰,۸۲۵,۵۳۹ ۷,۹۴۰,۷۱۸ ۷,۹۸۰,۸۶۳,۸۹۹,۱۶۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱,۰۰۵,۹۱۳ ۱,۰۰۴,۶۵۷ ۳,۵۷۱ ۰ ۷۸,۷۵۶,۱۶۲ ۰ ۷۰,۷۹۶,۶۲۳ ۷,۹۵۹,۵۳۹ ۷,۹۹۶,۶۰۹,۱۵۶,۵۱۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۱,۰۰۴,۸۱۰ ۱,۰۰۳,۵۴۶ ۵,۵۵۰ ۰ ۷۸,۷۵۶,۱۶۲ ۰ ۷۰,۷۹۶,۶۲۳ ۷,۹۵۹,۵۳۹ ۷,۹۸۷,۷۶۷,۲۱۶,۹۵۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۱,۰۰۴,۵۰۷ ۱,۰۰۳,۲۴۲ ۵,۳۷۴ ۰ ۷۸,۷۵۶,۱۶۲ ۰ ۷۰,۷۹۶,۶۲۳ ۷,۹۵۹,۵۳۹ ۷,۹۸۵,۳۴۷,۵۲۰,۷۱۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۱,۰۰۴,۲۰۴ ۱,۰۰۲,۹۳۸ ۵,۱۹۷ ۰ ۷۸,۷۵۶,۱۶۲ ۴۵۵ ۷۰,۷۹۶,۶۲۳ ۷,۹۵۹,۵۳۹ ۷,۹۸۲,۹۲۳,۶۲۱,۱۸۱