ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/08/30 263,502 2.31 % 8,766,502 76.9 % 2,069,647 18.16 % 299,878 2.63 % 263,502 2.31 %
2 1396/08/30 263,502 2.31 % 8,766,502 76.9 % 2,069,647 18.16 % 299,878 2.63 % 263,502 2.31 %
3 1396/08/29 260,010 2.41 % 8,264,496 76.62 % 1,962,238 18.19 % 298,989 2.77 % 260,010 2.41 %
4 1396/08/28 259,705 2.41 % 8,257,911 76.52 % 1,973,424 18.29 % 298,108 2.76 % 259,705 2.41 %
5 1396/08/27 259,400 2.4 % 8,254,105 76.52 % 1,973,424 18.29 % 297,224 2.76 % 259,400 2.4 %
6 1396/08/26 259,084 2.4 % 8,250,300 76.52 % 1,973,424 18.3 % 296,341 2.75 % 259,084 2.4 %
7 1396/08/25 258,768 2.4 % 8,246,495 76.52 % 1,973,424 18.31 % 295,459 2.74 % 258,768 2.4 %
8 1396/08/24 258,505 2.4 % 8,242,691 76.4 % 1,989,711 18.44 % 294,577 2.73 % 258,505 2.4 %
9 1396/08/23 258,348 2.39 % 8,238,888 76.13 % 2,028,269 18.74 % 293,692 2.71 % 258,348 2.39 %
10 1396/08/22 258,194 2.4 % 8,235,085 76.46 % 1,981,509 18.4 % 292,810 2.72 % 258,194 2.4 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق