ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/06/26 667,082 7.49 % 7,065,374 79.38 % 0 0 % 1,123,921 12.63 % 44,793 0.95 % 0 0 %
2 1397/06/25 671,494 7.51 % 7,121,271 79.68 % 0 0 % 1,100,063 12.31 % 44,320 0.94 % 0 0 %
3 1397/06/24 698,241 7.8 % 7,090,646 79.23 % 0 0 % 1,117,038 12.48 % 43,848 0.93 % 0 0 %
4 1397/06/23 722,561 8.09 % 7,061,528 79.07 % 0 0 % 1,103,295 12.35 % 43,375 0.93 % 0 0 %
5 1397/06/22 722,561 8.09 % 7,058,495 79.07 % 0 0 % 1,103,295 12.36 % 42,902 0.92 % 0 0 %
6 1397/06/21 722,561 8.09 % 7,069,958 79.18 % 0 0 % 1,094,508 12.26 % 42,434 0.92 % 0 0 %
7 1397/06/20 684,613 7.67 % 7,104,007 79.56 % 0 0 % 1,098,337 12.3 % 41,965 0.91 % 0 0 %
8 1397/06/19 657,482 7.37 % 7,127,280 79.93 % 0 0 % 1,091,174 12.24 % 41,496 0.91 % 0 0 %
9 1397/06/18 629,692 7.06 % 7,151,202 80.22 % 0 0 % 1,092,211 12.25 % 41,029 0.9 % 0 0 %
10 1397/06/17 633,922 7.1 % 7,143,114 80.03 % 0 0 % 1,108,149 12.42 % 40,565 0.9 % 0 0 %