ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/29 438,515 5.02 % 7,368,895 84.28 % 907,841 10.38 % 13,260 0.15 % 438,515 5.02 %
2 1397/03/28 434,197 4.95 % 7,369,407 84.02 % 917,933 10.47 % 35,167 0.4 % 434,197 4.95 %
3 1397/03/27 416,598 4.76 % 7,405,418 84.62 % 854,806 9.77 % 59,576 0.68 % 416,598 4.76 %
4 1397/03/26 399,384 4.59 % 7,418,713 85.25 % 810,341 9.31 % 59,214 0.68 % 399,384 4.59 %
5 1397/03/25 398,439 4.58 % 7,415,741 85.26 % 810,341 9.32 % 58,853 0.68 % 398,439 4.58 %
6 1397/03/24 398,439 4.58 % 7,411,829 85.26 % 810,341 9.32 % 58,492 0.67 % 398,439 4.58 %
7 1397/03/23 398,439 4.57 % 7,407,954 85.01 % 835,083 9.58 % 58,131 0.67 % 398,439 4.57 %
8 1397/03/22 392,062 4.45 % 7,410,454 84.17 % 929,684 10.56 % 57,684 0.66 % 392,062 4.45 %
9 1397/03/21 388,735 4.45 % 7,364,197 84.27 % 914,431 10.46 % 57,370 0.66 % 388,735 4.45 %
10 1397/03/20 387,950 4.36 % 7,361,211 82.73 % 1,077,284 12.11 % 56,917 0.64 % 387,950 4.36 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق