ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 199,929 2.2 510,602 5.03 370,144 4.39 368,947 4.35
اوراق 3,237,218 35.72 8,096,022 79.87 6,702,995 79.63 6,762,087 79.83
وجه نقد 3,726,935 41.12 1,176,829 11.61 1,226,611 14.57 1,214,497 14.33
سایر دارایی ها 76,720 0.84 169,160 1.66 102,752 1.22 109,833 1.29
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 192,989 2.12 510,602 5.03 370,144 4.39 368,947 4.35
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi