ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 187,147 2.07 362,438 3.14 517,398 3.97 671,271 5.2
اوراق 3,037,843 33.71 9,309,858 80.82 10,563,975 81.12 11,029,762 85.58
وجه نقد 3,833,393 42.54 1,550,198 13.45 1,639,143 12.58 891,477 6.91
سایر دارایی ها 73,038 0.81 294,601 2.55 301,072 2.31 294,958 2.28
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 179,917 1.99 362,438 3.14 517,398 3.97 671,271 5.2
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق