ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 211,873 2.34 455,679 5.16 524,296 5.78 615,412 6.64
اوراق 3,444,206 38.08 7,340,608 83.14 7,405,247 81.65 7,507,365 81.05
وجه نقد 3,585,471 39.64 961,497 10.89 1,078,793 11.89 1,087,307 11.73
سایر دارایی ها 75,924 0.83 61,964 0.7 64,395 0.71 87,151 0.94
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 202,017 2.23 371,827 4.21 277,980 3.06 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
ارتباط با صندوق