ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 179,206 2.02 250,728 3.89 255,464 4.03 254,769 3.31
اوراق 2,753,449 31.04 4,280,337 66.46 4,473,801 70.62 5,680,944 74
وجه نقد 3,938,679 44.4 1,556,342 24.16 1,319,409 20.82 1,449,268 18.88
سایر دارایی ها 62,816 0.7 349,587 5.42 282,651 4.46 288,058 3.75
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 171,642 1.93 250,728 3.89 255,464 4.03 254,769 3.31
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق