اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 8,314,268
تعداد واحدهای باقی مانده: 91,685,732
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,418,830,522,550
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,013,862
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,012,576
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,021,313
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,حسین تملکی ,رسول رحیم نیا
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 1,013,862 1,012,576 8,737 59 67,318,592 19,611 61,681,963 8,314,268 8,418,830,522,550
  2 1396/12/26 1,013,442 1,012,110 8,345 0 67,318,533 0 61,662,352 8,333,820 8,434,739,764,262
  3 1396/12/25 1,012,977 1,011,644 5,014 0 67,318,533 0 61,662,352 8,333,820 8,430,861,901,058
  4 1396/12/24 1,012,511 1,011,179 5,071 43,783 67,318,533 39,282 61,662,352 8,333,820 8,426,982,999,284
  5 1396/12/23 1,012,046 1,010,713 5,124 27,976 67,274,750 11,911 61,623,070 8,329,319 8,418,554,133,208
  6 1396/12/22 1,011,583 1,010,247 5,308 20,507 67,246,774 44,952 61,611,159 8,313,254 8,398,438,320,002
  7 1396/12/21 1,011,111 1,009,781 6,295 49,001 67,226,267 40,416 61,566,207 8,337,699 8,419,251,588,072
  8 1396/12/20 1,010,646 1,009,316 6,491 0 67,177,266 5,473 61,525,791 8,329,114 8,406,705,966,238
  9 1396/12/19 1,010,180 1,008,850 7,089 0 67,177,266 0 61,520,318 8,334,587 8,408,348,412,773
  10 1396/12/18 1,009,714 1,008,384 7,386 0 67,177,266 0 61,520,318 8,334,587 8,404,464,219,666
  11 1396/12/17 1,009,248 1,007,918 7,446 20,994 67,177,266 17,687 61,520,318 8,334,587 8,400,581,190,136
  12 1396/12/16 1,008,784 1,007,453 7,503 16,635 67,156,272 18,379 61,502,631 8,331,280 8,393,376,532,347
  13 1396/12/15 1,008,318 1,006,987 10,960 18,020 67,139,637 41,537 61,484,252 8,333,024 8,391,249,907,523
  14 1396/12/14 1,007,847 1,006,521 10,676 34,803 67,121,617 51,301 61,442,715 8,356,541 8,411,031,995,985
  15 1396/12/13 1,007,896 1,006,055 7,553 0 67,086,814 14,082 61,391,414 8,373,039 8,423,736,474,396
  16 1396/12/12 1,007,428 1,005,590 8,009 0 67,086,814 0 61,377,332 8,387,121 8,434,002,245,277
  17 1396/12/11 1,006,966 1,005,124 8,512 0 67,086,814 0 61,377,332 8,387,121 8,430,094,218,649
  18 1396/12/10 1,006,501 1,004,658 8,564 13,000 67,086,814 130,654 61,377,332 8,387,121 8,426,191,854,922
  19 1396/12/09 1,006,009 1,004,192 8,487 15,940 67,073,814 275,006 61,246,678 8,504,775 8,540,424,589,550
  20 1396/12/08 1,005,424 1,003,727 8,140 7,172 67,057,874 321,472 60,971,672 8,763,841 8,796,503,141,709
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi