اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/06/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,861,621
تعداد واحدهای باقی مانده: 94,138,379
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,942,562,873,183
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,014,633
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,013,809
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,023,338
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,حسین تملکی ,رسول رحیم نیا
مدیر ثبت : بانک ملت (سهامی عام)
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02
نوع صندوق :
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/06/28 1,014,633 1,013,809 9,529 0 57,038,396 6,995 52,555,136 5,861,621 5,942,562,873,183
  2 1396/06/27 1,014,139 1,013,316 8,358 0 57,038,396 6,780 52,548,141 5,868,616 5,946,760,531,409
  3 1396/06/26 1,013,644 1,012,822 8,741 0 57,038,396 525 52,541,361 5,875,396 5,950,732,463,008
  4 1396/06/25 1,013,150 1,012,329 8,631 0 57,038,396 0 52,540,836 5,875,921 5,948,366,497,210
  5 1396/06/24 1,012,657 1,011,836 8,666 0 57,038,396 0 52,540,836 5,875,921 5,945,469,856,885
  6 1396/06/23 1,012,163 1,011,343 8,693 0 57,038,396 2,628 52,540,836 5,875,921 5,942,568,921,243
  7 1396/06/22 1,011,669 1,010,850 8,717 0 57,038,396 4,075 52,538,208 5,878,549 5,942,331,329,474
  8 1396/06/21 1,011,175 1,010,357 8,739 0 57,038,396 11,128 52,534,133 5,882,624 5,943,548,916,656
  9 1396/06/20 1,010,679 1,009,863 7,351 0 57,038,396 9,800 52,523,005 5,893,752 5,951,880,830,680
  10 1396/06/19 1,010,185 1,009,370 7,230 0 57,038,396 0 52,513,205 5,903,552 5,958,870,326,942
  11 1396/06/18 1,009,692 1,008,877 7,349 0 57,038,396 0 52,513,205 5,903,552 5,955,960,206,367
  12 1396/06/17 1,009,197 1,008,384 7,378 0 57,038,396 0 52,513,205 5,903,552 5,953,045,153,738
  13 1396/06/16 1,008,704 1,007,891 7,407 0 57,038,396 4,851 52,513,205 5,903,552 5,950,136,929,538
  14 1396/06/15 1,008,210 1,007,398 7,430 0 57,038,396 11,475 52,508,354 5,908,403 5,952,110,971,542
  15 1396/06/14 1,007,715 1,006,905 7,304 0 57,038,396 4,156 52,496,879 5,919,878 5,960,753,019,585
  16 1396/06/13 1,007,228 1,006,410 6,565 0 57,038,396 30,594 52,492,723 5,924,034 5,962,009,708,827
  17 1396/06/12 1,006,730 1,005,918 1,768 0 57,038,396 15,599 52,462,129 5,954,628 5,989,864,964,521
  18 1396/06/11 1,006,235 1,005,425 2,844 0 57,038,396 0 52,446,530 5,970,227 6,002,618,293,843
  19 1396/06/10 1,005,746 1,004,937 2,379 0 57,038,396 0 52,446,530 5,970,227 5,999,702,189,856
  20 1396/06/09 1,005,248 1,004,439 2,409 0 57,038,396 111,565 52,446,530 5,970,227 5,996,731,298,896
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق