اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 8,408,046
تعداد واحدهای باقی مانده: 91,591,954
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,428,777,603,801
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,908
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,002,466
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,003,809
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,حسین تملکی ,رسول رحیم نیا
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/05 1,003,908 1,002,466 1,343 0 68,499,474 0 62,794,969 8,408,046 8,428,777,603,801
  2 1397/03/04 1,003,409 1,001,973 304 0 68,499,474 0 62,794,969 8,408,046 8,424,637,085,473
  3 1397/03/03 1,002,914 1,001,480 398 90,693 68,499,474 45,653 62,794,969 8,408,046 8,420,488,549,002
  4 1397/03/02 1,002,429 1,000,987 477 9,968 68,408,781 35,536 62,749,316 8,363,006 8,371,256,641,368
  5 1397/03/01 1,001,930 1,000,494 777 40,634 68,398,813 13,240 62,713,780 8,388,574 8,392,716,387,089
  6 1397/02/31 1,016,983 1,015,543 740 0 68,358,179 25,902 62,700,540 8,361,180 8,491,136,426,178
  7 1397/02/31 1,001,440 1,000,000 740 0 68,358,179 25,902 62,700,540 8,361,180 8,361,178,605,438
  8 1397/02/30 1,016,180 1,014,795 1,092 0 68,358,179 12,720 62,648,736 8,387,082 8,511,169,719,075
  9 1397/02/29 1,015,682 1,014,301 808 0 68,358,179 0 62,636,016 8,399,802 8,519,931,600,242
  10 1397/02/28 1,015,189 1,013,809 101 0 68,358,179 0 62,636,016 8,399,802 8,515,794,716,695
  11 1397/02/27 1,014,696 1,013,316 193 19,814 68,358,179 13,463 62,636,016 8,399,802 8,511,655,275,630
  12 1397/02/26 1,014,203 1,012,822 282 27,765 68,338,365 17,819 62,622,553 8,393,451 8,501,074,869,041
  13 1397/02/25 1,013,712 1,012,329 156 42,550 68,310,600 27,263 62,604,734 8,383,505 8,486,865,073,303
  14 1397/02/24 1,013,220 1,011,836 697 37,855 68,268,050 54,516 62,577,471 8,368,218 8,467,261,565,530
  15 1397/02/23 1,012,722 1,011,343 1,371 469 68,230,195 27,446 62,522,955 8,384,879 8,479,984,598,577
  16 1397/02/22 1,012,224 1,010,850 1,290 0 68,229,726 0 62,495,509 8,411,856 8,503,121,242,551
  17 1397/02/21 1,011,731 1,010,357 23- 0 68,229,726 0 62,495,509 8,411,856 8,498,979,836,624
  18 1397/02/20 1,011,237 1,009,863 69 40,197 68,229,726 40,991 62,495,509 8,411,856 8,494,821,092,634
  19 1397/02/19 1,010,744 1,009,370 156 27,066 68,189,529 24,527 62,454,518 8,412,650 8,491,474,386,424
  20 1397/02/18 1,010,253 1,008,877 2,093 38,648 68,162,463 16,002 62,429,991 8,410,111 8,484,764,377,235
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق