اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 8,703,375
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,296,625
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,814,966,792,701
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,014,365
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,012,822
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,023,556
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : سعید احمدی ,حسین تملکی ,رسول رحیم نیا
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/26 1,014,365 1,012,822 10,734 18,241 71,904,890 36,372 65,929,308 8,703,375 8,814,966,792,701
  2 1397/06/25 1,013,869 1,012,329 9,762 24,596 71,886,649 59,782 65,892,936 8,721,506 8,829,032,369,215
  3 1397/06/24 1,013,401 1,011,836 10,013 0 71,862,053 35,188 65,833,154 8,756,692 8,860,336,483,277
  4 1397/06/23 1,012,834 1,011,244 11,833 10,762 71,862,053 0 65,797,966 8,791,880 8,890,733,084,283
  5 1397/06/22 1,012,440 1,010,850 11,835 19,850 71,851,291 9,794 65,797,966 8,781,118 8,876,392,171,379
  6 1397/06/21 1,011,947 1,010,357 11,935 21,231 71,831,441 16,964 65,788,172 8,771,062 8,861,900,059,870
  7 1397/06/20 1,011,413 1,009,863 10,887 41,298 71,810,210 25,799 65,771,208 8,766,795 8,853,258,980,056
  8 1397/06/19 1,010,898 1,009,370 9,946 34,096 71,768,912 13,905 65,745,409 8,751,296 8,833,298,086,946
  9 1397/06/18 1,010,374 1,008,877 8,952 35,906 71,734,816 42,791 65,731,504 8,731,105 8,808,608,741,162
  10 1397/06/17 1,009,884 1,008,384 8,802 0 71,698,910 48,740 65,688,713 8,737,990 8,811,253,066,282
  11 1397/06/16 1,009,384 1,007,890 8,992 9,085 71,698,910 0 65,639,973 8,786,730 8,856,061,652,764
  12 1397/06/15 1,008,892 1,007,398 9,090 15,283 71,689,825 9,862 65,639,973 8,777,645 8,842,584,842,801
  13 1397/06/14 1,008,396 1,006,904 9,180 31,905 71,674,542 24,760 65,630,111 8,772,224 8,832,791,451,832
  14 1397/06/13 1,007,915 1,006,411 9,950 38,332 71,642,637 39,306 65,605,351 8,765,079 8,821,274,896,128
  15 1397/06/12 1,007,412 1,005,918 8,826 43,801 71,604,305 44,212 65,566,045 8,766,053 8,817,927,422,508
  16 1397/06/11 1,006,933 1,005,425 8,050 62,328 71,560,504 100,372 65,521,833 8,766,464 8,814,024,764,429
  17 1397/06/10 1,006,459 1,004,932 9,536 0 71,498,176 49,783 65,421,461 8,804,508 8,847,936,081,854
  18 1397/06/09 1,005,983 1,004,439 10,718 0 71,498,176 0 65,371,678 8,854,291 8,893,592,474,935
  19 1397/06/08 1,005,490 1,003,946 10,823 38,713 71,498,176 0 65,371,678 8,854,291 8,889,226,874,864
  20 1397/06/07 1,005,000 1,003,453 10,950 30,354 71,459,463 18,731 65,371,678 8,815,578 8,846,013,775,261