اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/01/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 8,314,908
تعداد واحدهای باقی مانده: 91,685,092
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,314,909,393,308
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,001,298
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,000
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,010,921
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,حسین تملکی ,رسول رحیم نیا
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/01/31 1,016,841 1,015,543 10,921 0 67,689,065 0 62,051,796 8,314,908 8,444,148,008,352
  2 1397/01/31 1,001,298 1,000,000 10,921 0 67,689,065 0 62,051,796 8,314,908 8,314,909,393,308
  3 1397/01/30 1,016,093 1,014,795 11,251 9,656 67,689,065 25,013 62,051,796 8,314,908 8,437,930,393,042
  4 1397/01/29 1,015,597 1,014,302 11,304 31,146 67,679,409 15,047 62,026,783 8,330,265 8,449,403,837,009
  5 1397/01/28 1,015,106 1,013,809 11,015 53,254 67,648,263 35,421 62,011,736 8,314,166 8,428,976,111,190
  6 1397/01/27 1,014,615 1,013,316 10,890 0 67,595,009 6,655 61,976,315 8,296,333 8,406,809,531,453
  7 1397/01/26 1,014,124 1,012,822 11,967 0 67,595,009 0 61,969,660 8,302,988 8,409,452,252,969
  8 1397/01/25 1,013,630 1,012,329 11,660 0 67,595,009 0 61,969,660 8,302,988 8,405,355,375,383
  9 1397/01/24 1,013,137 1,011,836 11,736 0 67,595,009 0 61,969,660 8,302,988 8,401,263,676,034
  10 1397/01/23 1,012,643 1,011,343 11,813 33,454 67,595,009 17,131 61,969,660 8,302,988 8,397,165,004,413
  11 1397/01/22 1,012,153 1,010,850 11,907 40,939 67,561,555 34,231 61,952,529 8,286,665 8,376,573,805,335
  12 1397/01/21 1,011,662 1,010,357 12,182 24,252 67,520,616 27,730 61,918,298 8,279,957 8,365,708,834,044
  13 1397/01/20 1,011,172 1,009,863 13,621 51,819 67,496,364 57,097 61,890,568 8,283,435 8,365,133,357,589
  14 1397/01/19 1,010,671 1,009,370 11,772 0 67,444,545 11,719 61,833,471 8,288,713 8,366,379,905,230
  15 1397/01/18 1,010,179 1,008,877 11,398 0 67,444,545 0 61,821,752 8,300,432 8,374,114,592,037
  16 1397/01/17 1,009,688 1,008,384 12,822 0 67,444,545 0 61,821,752 8,300,432 8,370,026,045,848
  17 1397/01/16 1,009,193 1,007,891 12,900 34,349 67,444,545 20,222 61,821,752 8,300,432 8,365,927,392,628
  18 1397/01/15 1,008,703 1,007,398 12,996 0 67,410,196 9,712 61,801,530 8,286,305 8,347,607,938,835
  19 1397/01/14 1,008,209 1,006,905 13,524 0 67,410,196 0 61,791,818 8,296,017 8,353,297,763,573
  20 1397/01/13 1,007,713 1,006,411 12,312 0 67,410,196 0 61,791,818 8,296,017 8,349,205,531,536
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi