اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,541,960
تعداد واحدهای باقی مانده: 92,458,040
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 7,640,325,039,854
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,013,763
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,013,042
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,021,818
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,حسین تملکی ,رسول رحیم نیا
مدیر ثبت : بانک ملت (سهامی عام)
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/28 1,013,763 1,013,042 8,776 0 58,960,056 0 52,796,457 7,541,960 7,640,325,039,854
  2 1396/07/27 1,013,296 1,012,576 8,789 273,869 58,960,056 9,968 52,796,457 7,541,960 7,636,807,658,265
  3 1396/07/26 1,012,857 1,012,110 9,093 458,199 58,686,187 18,711 52,786,489 7,278,059 7,366,199,819,423
  4 1396/07/25 1,012,440 1,011,644 9,483 193,937 58,227,988 7,858 52,767,778 6,838,571 6,918,199,639,068
  5 1396/07/24 1,011,997 1,011,179 9,735 232,069 58,034,051 19,198 52,759,920 6,652,492 6,726,859,361,471
  6 1396/07/23 1,011,559 1,010,713 10,097 2,511 57,801,982 5,679 52,740,722 6,439,621 6,508,610,663,389
  7 1396/07/22 1,011,092 1,010,247 10,094 0 57,799,471 0 52,735,043 6,442,789 6,508,809,169,318
  8 1396/07/21 1,010,649 1,009,781 11,417 0 57,799,471 0 52,735,043 6,442,789 6,505,807,443,922
  9 1396/07/20 1,010,183 1,009,316 11,423 166,291 57,799,471 5,675 52,735,043 6,442,789 6,502,810,554,335
  10 1396/07/19 1,009,740 1,008,850 11,699 175,162 57,633,180 11,688 52,729,368 6,282,173 6,337,769,789,814
  11 1396/07/18 1,009,298 1,008,384 10,720 197,224 57,458,018 14,897 52,717,680 6,118,699 6,170,000,229,899
  12 1396/07/17 1,008,860 1,007,918 11,008 222,398 57,260,794 19,077 52,702,783 5,936,372 5,983,374,580,691
  13 1396/07/16 1,008,429 1,007,452 11,083 0 57,038,396 5,742 52,683,706 5,733,051 5,775,773,102,813
  14 1396/07/15 1,007,835 1,006,987 11,146 0 57,038,396 0 52,677,964 5,738,793 5,778,888,312,813
  15 1396/07/14 1,007,416 1,006,568 7,591 0 57,038,396 0 52,677,964 5,738,793 5,776,483,472,535
  16 1396/07/13 1,006,955 1,006,106 7,591 0 57,038,396 20,507 52,677,964 5,738,793 5,773,834,319,192
  17 1396/07/12 1,006,490 1,005,645 7,564 0 57,038,396 20,698 52,657,457 5,759,300 5,791,809,191,153
  18 1396/07/11 1,006,027 1,005,184 7,519 0 57,038,396 6,967 52,636,759 5,779,998 5,809,962,631,286
  19 1396/07/10 1,005,566 1,004,724 7,074 0 57,038,396 0 52,629,792 5,786,965 5,814,305,305,885
  20 1396/07/09 1,005,090 1,004,248 7,417 0 57,038,396 0 52,629,792 5,786,965 5,811,548,878,517
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق