اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 10,603,126
تعداد واحدهای باقی مانده: 89,396,874
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 10,603,125,233,311
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,000,593
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,000
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,009,666
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,حسین تملکی ,رسول رحیم نیا
مدیر ثبت : بانک ملت (سهامی عام)
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/30 1,000,593 1,000,000 9,666 0 62,598,867 19,127 53,394,404 10,603,126 10,603,125,233,311
  2 1396/08/30 1,014,813 1,014,220 9,666 0 62,598,867 19,127 53,394,404 10,603,126 10,753,901,685,031
  3 1396/08/29 1,014,026 1,013,507 10,064 0 62,598,867 0 53,356,150 10,622,253 10,765,730,923,202
  4 1396/08/28 1,013,560 1,013,042 10,727 0 62,598,867 11,041 53,356,150 10,622,253 10,760,784,350,067
  5 1396/08/27 1,013,093 1,012,576 10,745 0 62,598,867 0 53,345,109 10,633,294 10,767,016,800,588
  6 1396/08/26 1,012,627 1,012,110 10,588 0 62,598,867 0 53,345,109 10,633,294 10,762,059,654,680
  7 1396/08/25 1,012,160 1,011,644 10,618 76,942 62,598,867 19,947 53,345,109 10,633,294 10,757,104,091,982
  8 1396/08/24 1,011,698 1,011,179 10,700 237,947 62,521,925 34,188 53,325,162 10,576,299 10,694,530,497,184
  9 1396/08/23 1,011,242 1,010,713 9,245 89,453 62,283,978 29,597 53,290,974 10,372,540 10,483,664,285,878
  10 1396/08/22 1,010,779 1,010,247 11,983 198,972 62,194,525 26,440 53,261,377 10,312,684 10,418,355,481,547
  11 1396/08/21 1,010,321 1,009,781 9,492 3,572 61,995,553 3,675 53,234,937 10,140,152 10,239,328,083,260
  12 1396/08/20 1,009,856 1,009,316 9,522 0 61,991,981 0 53,231,262 10,140,255 10,234,716,799,933
  13 1396/08/19 1,009,390 1,008,850 12,419 0 61,991,981 0 53,231,262 10,140,255 10,229,996,610,908
  14 1396/08/18 1,008,924 1,008,384 12,442 410,532 61,991,981 10,554 53,231,262 10,140,255 10,225,267,648,487
  15 1396/08/17 1,008,481 1,007,918 12,952 162,232 61,581,449 16,568 53,220,708 9,740,277 9,817,405,200,569
  16 1396/08/16 1,008,023 1,007,453 13,081 159,355 61,419,217 12,112 53,204,140 9,594,613 9,666,122,998,554
  17 1396/08/15 1,007,566 1,006,987 13,099 260,155 61,259,862 42,574 53,192,028 9,447,370 9,513,378,587,792
  18 1396/08/14 1,007,114 1,006,521 13,164 297 60,999,707 8,403 53,149,454 9,229,789 9,289,973,899,129
  19 1396/08/13 1,006,647 1,006,055 13,079 0 60,999,410 0 53,141,051 9,237,895 9,293,832,489,881
  20 1396/08/12 1,006,182 1,005,590 12,767 0 60,999,410 0 53,141,051 9,237,895 9,289,536,509,940
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق