اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 8,540,722
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,459,278
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,662,872,064,108
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,015,871
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,014,302
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,017,937
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,حسین تملکی ,رسول رحیم نیا
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/29 1,015,871 1,014,302 3,635 42,228 69,111,085 54,367 63,273,904 8,540,722 8,662,872,064,108
  2 1397/03/28 1,015,370 1,013,809 3,023 216 69,068,857 9,699 63,219,537 8,552,861 8,670,970,126,053
  3 1397/03/27 1,014,851 1,013,316 5,098 0 69,068,641 0 63,209,838 8,562,344 8,676,357,995,659
  4 1397/03/26 1,014,331 1,012,822 5,426 0 69,068,641 0 63,209,838 8,562,344 8,672,130,682,058
  5 1397/03/25 1,013,836 1,012,329 5,536 0 69,068,641 0 63,209,838 8,562,344 8,667,907,699,887
  6 1397/03/24 1,013,343 1,011,836 5,646 29,434 69,068,641 24,854 63,209,838 8,562,344 8,663,689,904,945
  7 1397/03/23 1,012,850 1,011,343 5,755 18,725 69,039,207 33,624 63,184,984 8,557,764 8,654,832,531,001
  8 1397/03/22 1,012,345 1,010,850 3,825 54,530 69,020,482 28,593 63,151,360 8,572,663 8,665,675,319,651
  9 1397/03/21 1,011,841 1,010,357 2,368 80,281 68,965,952 58,684 63,122,767 8,546,726 8,635,243,071,120
  10 1397/03/20 1,011,350 1,009,863 3,149 0 68,885,671 19,500 63,064,083 8,525,129 8,609,215,053,217
  11 1397/03/19 1,010,835 1,009,370 4,104 0 68,885,671 0 63,044,583 8,544,629 8,624,691,589,879
  12 1397/03/18 1,010,340 1,008,877 3,159 0 68,885,671 0 63,044,583 8,544,629 8,620,478,237,559
  13 1397/03/17 1,009,848 1,008,384 3,266 0 68,885,671 0 63,044,583 8,544,629 8,616,269,851,592
  14 1397/03/16 1,009,354 1,007,891 3,373 0 68,885,671 0 63,044,583 8,544,629 8,612,051,072,782
  15 1397/03/15 1,008,861 1,007,398 3,479 0 68,885,671 0 63,044,583 8,544,629 8,607,840,202,808
  16 1397/03/14 1,008,368 1,006,905 3,586 95,726 68,885,671 31,487 63,044,583 8,544,629 8,603,627,168,741
  17 1397/03/13 1,007,885 1,006,411 3,705 1,588 68,789,945 31,015 63,013,096 8,480,390 8,534,758,979,644
  18 1397/03/12 1,007,401 1,005,918 4,133 0 68,788,357 0 62,982,081 8,509,817 8,560,175,555,876
  19 1397/03/11 1,006,890 1,005,425 3,380 0 68,788,357 0 62,982,081 8,509,817 8,555,982,700,281
  20 1397/03/10 1,006,397 1,004,932 3,486 48,658 68,788,357 19,565 62,982,081 8,509,817 8,551,787,767,855
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق