اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 8,276,141
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,723,859
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,276,142,864,387
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,001,673
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,000
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,016,619
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : سعید احمدی ,حسین تملکی ,رسول رحیم نیا
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/30 1,016,748 1,015,079 16,582 3,820 72,619,744 18,648 67,113,468 8,276,141 8,400,938,794,526
  2 1397/07/30 1,001,673 1,000,000 16,619 3,820 72,619,744 18,648 67,113,468 8,276,141 8,276,142,864,387
  3 1397/07/29 1,015,981 1,014,302 16,639 6,949 72,612,104 13,888 67,076,172 8,290,969 8,409,544,689,972
  4 1397/07/28 1,015,488 1,013,809 16,514 0 72,605,155 43,349 67,062,284 8,297,908 8,412,490,014,605
  5 1397/07/27 1,014,870 1,013,212 18,516 4,406 72,605,155 0 67,018,935 8,341,257 8,451,462,756,724
  6 1397/07/26 1,014,480 1,012,822 18,515 6,756 72,600,749 4,666 67,018,935 8,336,851 8,443,745,123,504
  7 1397/07/25 1,013,984 1,012,330 18,570 8,748 72,593,993 27,741 67,014,269 8,334,761 8,437,526,959,380
  8 1397/07/24 1,013,489 1,011,836 18,146 1,747 72,585,245 22,442 66,986,528 8,353,754 8,452,628,696,742
  9 1397/07/23 1,012,976 1,011,343 16,501 10,799 72,583,498 33,516 66,964,086 8,374,449 8,469,441,696,847
  10 1397/07/22 1,012,444 1,010,850 17,559 17,363 72,572,699 44,134 66,930,570 8,397,166 8,488,276,719,396
  11 1397/07/21 1,011,923 1,010,357 14,933 0 72,555,336 69,412 66,886,436 8,423,937 8,511,182,339,560
  12 1397/07/20 1,011,349 1,009,758 15,357 6,326 72,555,336 0 66,817,024 8,493,349 8,576,223,737,718
  13 1397/07/19 1,010,961 1,009,370 15,350 12,791 72,549,010 10,360 66,817,024 8,487,023 8,566,549,802,819
  14 1397/07/18 1,010,459 1,008,877 15,372 15,150 72,536,219 58,876 66,806,664 8,484,592 8,559,910,468,471
  15 1397/07/17 1,009,957 1,008,384 15,082 7,966 72,521,069 26,975 66,747,788 8,528,318 8,599,818,382,830
  16 1397/07/16 1,009,428 1,007,892 15,292 17,364 72,513,103 33,893 66,720,813 8,547,327 8,614,783,559,624
  17 1397/07/15 1,008,915 1,007,398 14,301 19,430 72,495,739 34,662 66,686,920 8,563,856 8,627,212,236,831
  18 1397/07/14 1,008,452 1,006,907 15,831 0 72,476,309 52,379 66,652,258 8,579,088 8,638,347,473,781
  19 1397/07/13 1,007,859 1,006,305 17,118 6,328 72,476,309 0 66,599,879 8,631,467 8,685,885,451,552
  20 1397/07/12 1,007,472 1,005,920 17,083 18,251 72,469,981 24,258 66,599,879 8,625,139 8,676,203,123,791