صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۶۱,۱۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴,۸۳۸,۸۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۱۶۱,۱۱۰,۰۵۹,۷۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۲۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۷۸۰
تاریخ انتشار
1398/04/31
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱,۰۱۶,۸۷۱ ۱,۰۱۵,۶۶۵ ۳,۷۷۲ ۰ ۷۴,۲۰۵,۱۶۷ ۹,۹۳۵ ۷۱,۸۶۹,۶۴۵ ۵,۱۶۱,۱۰۸ ۵,۲۴۱,۹۵۸,۸۱۶,۶۰۰
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱,۰۰۱,۲۰۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۸۰ ۰ ۷۴,۲۰۵,۱۶۷ ۹,۹۳۵ ۷۱,۸۶۹,۶۴۵ ۵,۱۶۱,۱۰۸ ۵,۱۶۱,۱۱۰,۰۵۹,۷۸۰
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱,۰۱۶,۵۸۲ ۱,۰۱۵,۳۷۹ ۳,۷۶۶ ۴۰۳ ۷۴,۲۰۵,۱۶۷ ۶,۲۶۰ ۷۱,۸۴۹,۷۷۵ ۵,۱۷۱,۰۴۳ ۵,۲۵۰,۵۶۶,۱۵۸,۷۴۰
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱,۰۱۵,۶۰۸ ۱,۰۱۴,۲۹۶ ۳,۷۴۴ ۰ ۷۴,۲۰۴,۷۶۴ ۱۸,۳۱۸ ۷۱,۸۴۳,۵۱۵ ۵,۱۷۶,۹۰۰ ۵,۲۵۰,۹۱۰,۵۸۲,۶۸۹
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱,۰۱۵,۰۰۶ ۱,۰۱۳,۶۹۵ ۳,۹۰۴ ۱,۴۷۸ ۷۴,۲۰۴,۷۶۴ ۰ ۷۱,۸۲۵,۱۹۷ ۵,۱۹۵,۲۱۸ ۵,۲۶۶,۳۶۶,۳۹۶,۴۱۱
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱,۰۱۴,۶۲۷ ۱,۰۱۳,۳۱۵ ۳,۹۰۲ ۳,۴۵۵ ۷۴,۲۰۳,۲۸۶ ۲,۰۰۴ ۷۱,۸۲۵,۱۹۷ ۵,۱۹۳,۷۴۰ ۵,۲۶۲,۸۹۷,۲۳۳,۳۳۴
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱,۰۱۴,۱۳۳ ۱,۰۱۲,۸۲۲ ۴,۰۱۶ ۰ ۷۴,۱۹۹,۸۳۱ ۳,۸۵۴ ۷۱,۸۲۳,۱۹۳ ۵,۱۹۲,۲۸۹ ۵,۲۵۸,۸۶۳,۶۶۹,۷۲۹
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱,۰۱۵,۱۸۷ ۱,۰۱۳,۸۷۷ ۴,۲۸۴ ۴۴۱ ۷۴,۱۹۹,۸۳۱ ۹,۴۹۱ ۷۱,۸۱۹,۳۳۹ ۵,۱۹۶,۱۴۳ ۵,۲۶۸,۲۵۱,۵۰۳,۹۱۶
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱,۰۱۳,۴۵۹ ۱,۰۱۲,۱۴۵ ۴,۲۹۳ ۱,۳۱۲ ۷۴,۱۹۹,۳۹۰ ۲,۱۶۶ ۷۱,۸۰۹,۸۴۸ ۵,۲۰۵,۱۹۳ ۵,۲۶۸,۴۰۷,۷۶۷,۵۱۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱,۰۱۲,۶۵۸ ۱,۰۱۱,۳۴۳ ۱۰,۷۹۲ ۷۸۹ ۷۴,۱۹۸,۰۷۸ ۵,۱۸۸ ۷۱,۸۰۷,۶۸۲ ۵,۲۰۶,۰۴۷ ۵,۲۶۵,۰۹۹,۰۴۹,۰۷۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱,۰۱۲,۱۶۳ ۱,۰۱۰,۸۵۰ ۴,۲۹۶ ۰ ۷۴,۱۹۷,۲۸۹ ۵,۴۱۵ ۷۱,۸۰۲,۴۹۴ ۵,۲۱۰,۴۴۶ ۵,۲۶۶,۹۸۰,۰۹۵,۷۶۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱,۰۱۱,۵۵۲ ۱,۰۱۰,۲۴۲ ۴,۲۹۵ ۱,۳۰۲ ۷۴,۱۹۷,۲۸۹ ۰ ۷۱,۷۹۷,۰۷۹ ۵,۲۱۵,۸۶۱ ۵,۲۶۹,۲۸۳,۷۸۹,۸۸۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱,۰۱۱,۱۷۴ ۱,۰۰۹,۸۶۴ ۴,۲۹۲ ۴,۴۲۴ ۷۴,۱۹۵,۹۸۷ ۲,۶۴۲ ۷۱,۷۹۷,۰۷۹ ۵,۲۱۴,۵۵۹ ۵,۲۶۵,۹۹۶,۵۷۲,۵۸۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱,۰۱۰,۷۱۱ ۱,۰۰۹,۴۰۱ ۴,۳۷۴ ۱,۱۸۲ ۷۴,۱۹۱,۵۶۳ ۴,۲۴۰ ۷۱,۷۹۴,۴۳۷ ۵,۲۱۲,۷۷۷ ۵,۲۶۱,۷۸۲,۱۲۸,۷۷۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱,۰۱۰,۱۸۴ ۱,۰۰۸,۸۷۷ ۴,۳۴۲ ۹۳۶ ۷۴,۱۹۰,۳۸۱ ۱۱,۱۲۲ ۷۱,۷۹۰,۱۹۷ ۵,۲۱۵,۸۳۵ ۵,۲۶۲,۱۳۴,۵۵۱,۲۱۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱,۰۰۹,۶۹۹ ۱,۰۰۸,۳۸۴ ۴,۳۳۲ ۳,۰۹۷ ۷۴,۱۸۹,۴۴۵ ۲۸,۵۷۸ ۷۱,۷۷۹,۰۷۵ ۵,۲۲۶,۰۲۱ ۵,۲۶۹,۸۳۵,۹۵۳,۹۳۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱,۰۰۹,۲۰۰ ۱,۰۰۷,۸۹۲ ۴,۴۷۰ ۶,۹۵۳ ۷۴,۱۸۶,۳۴۸ ۱۰,۵۲۳ ۷۱,۷۵۰,۴۹۷ ۵,۲۵۱,۵۰۲ ۵,۲۹۲,۹۴۷,۴۵۲,۰۲۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱,۰۰۸,۶۷۶ ۱,۰۰۷,۳۹۹ ۴,۱۱۳ ۰ ۷۴,۱۷۹,۳۹۵ ۸,۶۶۰ ۷۱,۷۳۹,۹۷۴ ۵,۲۵۵,۰۷۲ ۵,۲۹۳,۹۵۱,۶۹۶,۷۱۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱,۰۰۸,۰۳۶ ۱,۰۰۶,۷۵۸ ۱,۷۴۸ ۱,۶۷۰ ۷۴,۱۷۹,۳۹۵ ۰ ۷۱,۷۳۱,۳۱۴ ۵,۲۶۳,۷۳۲ ۵,۲۹۹,۳۰۴,۲۷۱,۴۶۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱,۰۰۷,۶۸۹ ۱,۰۰۶,۴۱۱ ۱,۷۴۳ ۱,۲۹۱ ۷۴,۱۷۷,۷۲۵ ۷,۷۶۳ ۷۱,۷۳۱,۳۱۴ ۵,۲۶۲,۰۶۲ ۵,۲۹۵,۷۹۷,۵۷۱,۵۳۷